80 χρoνια πριν… 13-2-1941

52" χρόνος ανάγνωσης

ΓΚΡΑΤΣΙΑΝΙ: […] η εφημερίς «Νιου Υορκ Τζόρναλ» πληροφορείται εκ Καΐρου ότι ο στρατηγός Γκρατσιάνι ανεχώρησεν από την Βόρειον Αφρικήν, κατευθυνόμενος εις Ρώμην. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, ο Γκρατσιάνι μετέβη εις Ρώμην όπως εκθέση εις τον Μουσσολίνι την εν Λιβύη επικρατούσαν κατάστασιν μετά τας εκεί συντριπτικάς ήττας του ιταλικού στρατού. Δεν είναι απίθανον ο στρατάρχης να επαναλάβη την αίτησιν περί παραιτήσεώς του και κατά πάσαν πιθανότητα δεν πρόκειται να επιστρέψη εις την Τρίπολιν.
 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Η εταιρεία πετρελαίων Στάνταρ Οϊλ της Νέας Υερσέης ανεκοίνωσεν ότι ετελειοποίησε νέον τρόπον διυλισμού ο οποίος θα αποτελέση κυριολεκτικώς επανάστασιν, δεδομένου ότι υποβιβάζει κατά πολύ τα έξοδα και βελτιώνει την ποιότητα.
 
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ανεγνώσαμεν την πρόσκλησιν ενός υπουργείου ζητούντος να προσλάβη προσωρινούς υπαλλήλους προς αναπλήρωσιν στρατευθέντων. Διατί όμως να προσλάβη αποκλειστικώς άρρενας; Θα προετείνομεν να προσλάβη μάλλον θήλεις. Δεν λείπουν αι εγγράμματοι θήλεις. Δι’ αυτού του τρόπου και περισσότεροι άρρενες θα έμενον ελεύθεροι διά να προσφέρουν πολεμικάς ή παρεμφερείς υπηρεσίας και διά της παροχής εργασίας εις θήλεις –κατά προτίμησιν συγγενείς στρατευθέντων– θα ανεκουφίζοντο οικονομικώς πλείσται όσαι οικογένειαι επιστράτων. Δεν συμφωνεί το αρμόδιον υπουργείον;