ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-2-1941

ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ Β-19: Το μεγαλύτερον εν τω κόσμω βομβαρδιστικόν και οπλιταγωγόν αεροπλάνον τύπου «Ντούγκλας Β. 19», το οποίον δύναται να μεταφέρη 125 τελείως εξωπλισμένους στρατιώτας εις απόστασιν 7.500 μιλλίων άνευ ανεφοδιασμού εις καύσιμον ύλην, θα είναι συντόμως εν χρήσει εις τας Ηνωμένας Πολιτείας, πιθανόν δε να τεθή και εις την διάθεσιν της Μ. Βρεταννίας. Το αεροπλάνον έχει συνολικόν βάρος 80 τόνν. Το πολεμικόν του φορτίον ανέρχεται εις 28 τόννους, εκ των οποίων οι 18 αντιπροσωπεύουν βόμβας και οι λοιποί 10 τον εξοπλισμόν, την καύσιμον ύλην κ.λπ. Δύναται να μεταφέρη 11.000 γαλόνια βενζίνης. Είναι εφωδιασμένον με 4 κινητήρας Ντούμπλεξ, έκαστος των οποίων αναπτύσσει δύναμιν 2.000 ίππων. Δύναται να αναπτύξη ταχύτητα 200-250 μιλλίων την ώραν.
 
ΝΙΚΗ: Τα στρατεύματά μας, συνεχίζοντα την προέλασίν των επί τη βάσει του προδιαγεγραμμένου σχεδίου του Στρατηγείου μας και παρ’ όλην την ενσκήψασαν σήμερον μεγάλην κακοκαιρίαν, επετέθησαν μετά πρωτοφανούς ορμής κατά του εχθρού και κατόπιν σκληράς και αιματηράς μάχης κατέβαλον υπερασπιζομένην σημαντικήν θέσιν.
 
ΚΥΚΛΩΝ: […] ο τελευταίος κυκλών, ο οποίος εσημειώθη εις Πορτογαλλία, υπήρξεν άκρως καταστρεπτικός. Υπάρχουν 100 νεκροί, 500 τραυματίαι, εβυθίσθησαν δε 300 σκάφη.