80 χρόνια πριν… 24-2-1941

51" χρόνος ανάγνωσης

ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ: Η κατάστασις της υγείας του Βασιλέως Αλφόνσου [της Ισπανίας] είναι πάντοτε σοβαρωτάτη. Η εξασθένησις της καρδίας και η δύσπνοια υφίστανται πάντοτε. Ο ασθενής διατηρεί πλήρεις τας αισθήσεις του και συνωμίλησε χθες το απόγευμα με τον Βασιλέα και τη Βασίλισσαν της Ιταλίας οι οποίοι τον επεσκέφθησαν.
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Κατά τας δηλώσεις αυτάς [του Ιάπωνα πρεσβευτή] η Ιαπωνία δεν προτίθεται να προκαλέσει εις πόλεμον άλλα κράτη […]
 
ΦΟΡΟΙ: Ο υπουργός των Οικονομικών κ. Αποστολίδης […] θέτει επί βάσεως απολύτως ακριβοδικαίας το ζήτημα των εκ φόρων οφειλών προς το Δημόσιον. Διακρίνει εις τρεις κατηγορίας τους οφειλέτας: Εις τους στρατευθέντας και μη καταλιπόντας εισοδήματα εκ των οποίων να είναι δυνατή η καταβολή των φόρων. Ούτοι, μέχρις ότου ο πόλεμος τελειώση και αναλάβουν οικονομικώς, δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τας οφειλάς των. Εις την δευτέραν κατηγορίαν ανήκουν εκείνοι εκ των στρατευθέντων οι οποίοι είναι μέσης οικονομικής καταστάσεως και δύνανται να εκπληρώσουν μέρος των υποχρεώσεών των. Τας τοιαύτας περιπτώσεις οι ταμίαι πρέπει να κρίνουν μετ’ επιεικείας και ανοχής. Εις την τρίτην κατηγορίαν ανήκουν όσοι στρατευθέντες ή μη, οι οποίοι είναι εύποροι.