ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-3-1941

MOΓΚΑΝΤΙΣΟΥ: Ο παρακολουθών τας επιχειρήσεις των αγγλικών στρατευμάτων εν τη Ιταλική Σομαλία ανταποκριτής του Ρώυτερ μεταδίδει εκ Μογκαντίτσιο ότι πολλοί αξιωματικοί και 1.100 στρατιώται του ηττηθέντος ιταλικού στρατού υπό τον στρατηγόν Ντεζιμόνε είχον διέλθει ολόκληρον νύκτα εις μίαν πλατείαν του Μογκαντίτσιο και ήθελον να παραδοθούν εις τα αγγλικά στρατεύματα. Εις λοχίας της βασιλικής αεροπορίας ήλθεν εις επαφήν μετ’ αυτών και επληροφορήθη ότι οι εν λόγω Ιταλοί αξιωματικοί και στρατιώται ήσαν έτοιμοι να παραδοθούν εις τους Αγγλους. Ειδοποιήθησαν αμέσως αι ανώτεραι αγγλικαί αρχαί και έλαβον όλα τα μέτρα διά την παράδοσιν και τον αφοπλισμόν της δυνάμεως ταύτης η οποία και επραγματοποιήθη.
 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ: Γίνεται συζήτησις όπως ο χώρος όπου το κατεδαφιζόμενον Δημοτικόν Θέατρον χρησιμοποιηθή όχι διά την ανέγερσιν άλλου κτιρίου αλλά διά την δημιουργίαν μιας μεγάλης πλατείας. Η πλατεία αυτή είναι αναγκαία από πάσης απόψεως. Το δε μέγαρον των Ταχυδρομείων, το οποίον κακώς είχε σχεδιασθή να ανεγερθή εις το σημείον εκείνο, ουδείς λόγος υπάρχει να μην ανεγερθή κάπου αλλού, όπου δεν θα καλύψη πολυτιμότατον χώρον, ο οποίος πρέπει, χάριν της πόλεως, να μείνη ελεύθερος.