80 χρoνια πριν… 6-3-1941

52" χρόνος ανάγνωσης

EΝΘΥΜΙΑ: Ακολουθών μίαν παλαιάν αθηναϊκήν συνήθειαν, ο υπουργός Διοικητής Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς, προσέφερεν εις τον κ. Ηντεν [φωτ.] και εις τον σερ Τζων Ντηλ, ενθύμια της επισκέψεώς των εις Αθηνών. Εις τον κ. Ηντεν προσέφερεν ζωγραφικόν έργον βυζαντινής τέχνης, δύο πιστόλια χρονολογούμενα από της ελληνικής επαναστάσεως του 1821, ένα λεύκωμα τοπίων της Ελλάδος και κεντήματα από την Ρόδον και την Κω. Εις τον σερ Τζων Ντηλ ζωγραφικόν έργον βυζαντινής τέχνης παριστάνον τον Αγιον Γεώργιον, σπάθην χρονολογουμένην από της ελληνικής επαναστάσεως και λεύκωμα ελληνικών τοπίων. Ο κ. Ηντεν και ο σερ Τζων Ντηλ […] θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιληφθούν εις μίαν από τας συλλογάς καλλιτεχνημάτων του αγγλικού έθνους, όπου θα χρησιμεύσουν διά να ενθυμίζουν την βαθείαν φιλίαν μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδος.
 
ΝΟΤΙΟΣΛΑΒΙΑ: Το Χαβάς πληροφορείται εκ Βελιγραδίου ότι εις τας οδούς της πόλεως ετοιχοκολλήθησαν σήμερον ειδοποιήσεις, εις τας οποίας εμφαίνεται πού θα προσέλθουν οι έφεδροι των κλάσεων 1891 μέχρι του 1919, εις περίπτωσιν κινητοποιήσεως. Αι τοιχοκολλήσεις αύται δεν αποτελούν μέτρον κινητοποιήσεως. Οπωσδήποτε, πολλοί έφεδροι έχουν κληθή διά περιόδους ασκήσεων εν όλη τη χώρα.