80 χρoνια πριν… 12-3-1941

51" χρόνος ανάγνωσης

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Ν. Υόρκης αγγέλλουν ότι ο Πρόεδρος Ρούζβελτ, μετά την ψήφισιν του νομοσχεδίου υπό της Βουλής και την υπογραφήν του, εζήτησε και υπέγραψε τας πρώτας διαταγάς διά την μεταβίβασιν πολεμικού υλικού προς την Αγγλίαν και την Ελλάδα. Η χθεσινή ανακοίνωσις δεν καθορίζει τα είδη του μεταβιβασθέντος υλικού. Πάντως τούτο υπερβαίνει το 1.400.000.000 δολλαρίων. […] Η Βουλή απεδέχθη το νομοσχέδιον άνευ ουδεμιάς τροπολογίας διά 371 ψήφων έναντι 71, οι δε ηγέται των δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων, λαβόντες τον λόγον, εξέφρασαν την πεποίθησιν ότι ο Πρόεδρος θέλει χρησιμοποιήση καλώς την παρεχομένην εξουσιοδότησιν διά την εξυπηρέτησιν των αγωνιζομένων δημοκρατικών και των αμερικανικών συμφερόντων.
 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Ο υπουργός της Αεροπορίας κ. Σίνκλαιρ, υποβάλλων τον προϋπολογισμόν της αεροπορίας εις την Βουλήν των Κοινοτήτων, είπεν ότι κατά το τελευταίον δεκάμηνον του πολέμου η βασιλ. Αεροπορία, αγωνιζομένη εναντίον υπερτέρων εχθρικών δυνάμεων, κατώρθωσε να καταστρέψη 4.250 γερμανικά αεροπλάνα και 1.100 ιταλικά με αγγλικάς απωλείας ολιγωτέρας των 1.800 αεροπλάνων. Ο κ. Σίνκλαιρ, συνεχίζων, είπε: «Κατεστρέψαμεν το ήμισυ των ιταλικών αεροπλάνων πρώτης γραμμής με τα οποία οι Γερμανοί εισήλθον εις τον πόλεμον».