80 χρoνια πριν… 24-3-1941

52" χρόνος ανάγνωσης

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Ογκώδεις διαδηλώσεις συνεκροτήθησαν εις την νοτιοσλαυικήν πρωτεύουσαν και εις άλλας πόλεις της Νοτιοσλαυίας κατά πάσης παραχωρήσεως αντικειμένης εις την εθνικήν ανεξαρτησίαν και την τιμήν της χώρας. Εις το Βελιγράδιον οι φοιτηταί συνεκρότησαν μεγάλην συγκέντρωσιν κατά την οποίαν ανεγνώσθη και έγινε δεκτόν ψήφισμα το οποίον απεστάλη προς τον Αντιβασιλέα Παύλον και διά του οποίου οι φοιτηταί ζητούν όπως μη γίνη καμμία παραχώρησις ικανή να θίξη την ανεξαρτησίαν της Γιουγκοσλαυίας.
 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: Η έναρξις του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου εσημειώθη χθες με την μεγαλειώδη παρέλασιν της ΕΟΝ Αθηνών-Πειραιώς ενώπιον της Α.Μ. του Βασιλέως, της Α.Β.Υ. του Διαδόχου, της Βασ. Οικογενείας, του Προέδρου και των μελών της Κυβερνήσεως. Από της 2ας μ.μ. άπειρα πλήθη λαού ήρξαντο καταλαμβάνοντα θέσεις επί των πεζοδρομίων των λεωφόρων Πανεπιστημίου και Αμαλίας, ως επίσης και προ του Ζαππείου διά ν’ απολαύσουν το μεγαλειώδες θέαμα της παρελάσεως.
 
ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΓΕΣ: «Ο τουρκικός λαός συμμετέχει της Εθνικής εορτής της φίλης και συμμάχου χώρας και παρακολουθεί μετά θαυμασμού την ανδρείαν και την εμμονήν με την οποίαν το Εθνος τούτο διεξάγει έναν ένδοξον αγώνα υπέρ της Ανεξαρτησίας του».