ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-4-1941

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός οργανώνει εν τω Νοσοκομείω του τρίτην σειράν μαθημάτων προς εκπαίδευσιν εθελοντών οικονόμων διά τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Αι βουλόμεναι να παρακολουθήσουν τα μαθήματα δύνανται να προσέρχωνται καθ’ εκάστην 5 ½ – 7 μ.μ. εις τα Γραφεία του Τμήματος Νοσοκόμων του Ε.Ε. Σταυρού προς λήψιν πληροφοριών.

ΕΠΙΔΡΟΜΗ: Η βρεταννική αεροπορία ενήργησε χθες σφοδροτάτην επιδρομήν υπεράνω της Γερμανίας και της γερμανικής πρωτευούσης. Το σχετικόν ανακοινωθέν αναφέρει ότι την νύκτα της Τετάρτης προς την Πέμπτην βρεταννικά βομβαρδιστικά ενήργησαν επίθεσιν εναντίον του Βερολίνου, ήτις διήρκεσεν επί τρεις περίπου ώρας. Εθεάθησαν μεγάλαι πυρκαϊαί, εις το μέσον της πόλεως, συνεπεία εκρήξεως βομβών μεγάλου διαμετρήματος. Η επίθεσις εναντίον του Βερολίνου ήτο η 39η από της εκρήξεως του πολέμου, ερρίφθησαν δε κατ’ αυτήν εμπρηστικαί και εκρηκτικαί βόμβαι. Μεγάλαι ζημίαι επροξενήθησαν, υπάρχουν δε νεκροί και τραυματίαι κατά ιταλικής πηγής πληροφορίας. Πολλαί βόμβαι εμπρηστικαί και μεγάλης εκρηκτικής δυνάμεως έπεσαν επί του θεάτρου του Μελοδράματος και προεκάλεσαν πυρκαϊάν μεγάλης εκτάσεως. Η εν τη λεωφόρω των Φιλλυρών Πρωσσική βιβλιοθήκη υπέστη βλάβας. 

Η επίθεσις εναντίον του Βερολίνου, μολονότι δεν είχε την ιδίαν έκτασιν με την ενεργηθείσαν εναντίον του Κιέλου τας πρώτας ημέρας της παρούσης εβδομάδος, υπήρξε σφοδρά και επιτυχής.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ: Ο υποστράτηγος της αγγλικής αεροπορίας Ελμ Χιρστ, αντιπροσωπεύων το αρχηγείον της Μέσης Ανατολής έφθασεν εις την τουρκικήν πρωτεύουσαν. Ο Αγγλος στρατηγός μετέσχε προσφάτως των συνομιλιών μετά του τουρκικού επιτελείου. Καθ’ α μεταδίδει εξ Αγκύρας το πρακτορείον της Ανατολής, η κυβέρνησις έλαβε μέτρα διά μερικήν εκκουσίαν εκκένωσιν της Κων/λεως. 

Η απόφασις εγένετο δεκτή μετά της μεγαλυτέρας ψυχραιμίας.