ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-4-1941

ΡΩΣΟΪΑΠΩΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ: Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Μόσχας ότι σήμερον την 14ην ώρας υπεγράφη εις το Κρεμλίνον σύμφωνον ουδετερότητος μεταξύ Σοβ. Ενώσεως και Ιαπωνίας. Το σύμφωνον υπέγραψαν οι υπουργοί των Εξωτερικών των δύο κρατών κ.κ. Ματσουόκα και Μολότωφ. Το σύμφωνον αποτελείται από τέσσαρα άρθρα, περιλαμβάνοντα μίαν δήλωσιν μη επιθέσεως και ετέραν αμοιβαίας φιλίας.
 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Χθες εις το Μεσολόγγι εωρτάσθη η επέτειος της Εξόδου. Η εορτή, παρά τας περιστάσεις, έγινεν όσον μεγαλοπρεπής γίνεται κατ’ έτος. Αλλά διότι τοιαύται είναι οι περιστάσεις, η επέτειος της Εξόδου εωρτάσθη εφέτος με πληρεστέραν παρά ποτέ κατανόησιν του πνεύματος της μεγάλης ώρας κατά την οποίαν οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι έδωσαν εις την ανθρωπότητα, η οποία ευρίσκετο υπό αναλόγους προς τας σημερινάς συνθήκας, το μέτρον της αφοσιώσεως του Ελληνος εις την Ιδέαν της Ελευθερίας – αυτό το υπέροχον μέτρον, εις το ύψος του οποίου ηυτύχησε τώρα να ευρεθή διά μίαν ακόμη φοράν ο Ελληνισμός. […] Ας μη το λησμονή, λοιπόν, ο εχθρός. Δεν έχει εις την ιστορίαν του Εξοδον αυτός. Ημείς έχομεν. Και δι’ αυτό ποτέ ημείς δεν θα συνθηκολογήσωμεν, ενώ αυτός…