ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-4-1941

ΣΟΛΛΟΥΜ: Μεγάλης εκτάσεως μάχη διεξάγεται πέριξ και εντός του αιγυπτιακού εδάφους επί του Σολλούμ, ευρισκομένου επί των συνόρων της Αιγύπτου, ενώ εις απόστασιν 80 μιλλίων προς δυσμάς, εις τον πολιορκούμενον λιμένα του Τομπρούκ, βρεταννικαί τεθωρακισμέναι μονάδες απέκρουσαν αγρίας επιθέσεις των Γερμανών, καταστρέψασαι 22 εχθρικά αεροπλάνα, 15 τανκς, φονεύσασαι τουλάχιστον 100 και αιχμαλωτίσασαι 200 άνδρας.
 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ: «Αι δυνάμεις μας, είπεν ο Αμερικανός υπουργός, πρέπει να είναι παρεσκευασμέναι διά την δυνατότητα πολέμου εις πολλά και διάφορα εδάφη. Είναι αβέβαιον πού τελικώς θα παραστή ανάγκη να τας χρησιμοποιήσωμεν».
 
ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΑΜ: Εις την στάσιν Πανεπιστημίου, κάποιος τραυματίας αγωνίζεται να ανέβη εις το όχημα. Πολλοί σπεύδουν να τον βοηθήσουν και ο τραυματίας κάμνει την εμφάνισίν του εις το εσωτερικόν του οχήματος. Εξαφνα αντηχεί μία φωνή. Είναι μία γηραιά κυρία, η οποία μόλις αντελήφθη τον τραυματίαν, σηκώνεται και λέγει: «Κύριοι, τη θέσιν σας εις τον τραυματίαν!». Πράγματι εν ριπή οφθαλμού εξεκενώθη περί την εικοσάδα καθισμάτων, εκάστου των καθημένων προθυμοποιουμένου να παραχωρήση την θέσιν του. Ητο αληθινά συγκινητικόν. Αυτό και μόνον το γεγονός απέδειξε πόσον ο πόλεμος είναι υπόθεσις ολοκλήρου του λαού.