ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-4-1941

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η αγγλική εκστρατεία εις Αβησσυνίαν έφθασεν ουσιαστικώς εις το τέρμα της, κατόπιν δε αιτήσεως του αρχηγού των εν Αβησσυνία ιταλικών δυνάμεων εδόθη άδεια εις ιταλικόν αεροπλάνον, φέρον απεσταλμένον του δουκός της Αόστης, να προσγειωθή εις Ντιρεντάουα, όπως διεξαγάγη τας συνεννοήσεις διά την παράδοσιν και των τελευταίων εν Αβησσυνία Ιταλών. Νεώτερον τηλεγράφημα αναφέρει ότι ο απεσταλμένος του δουκός της Αόστης έφθασεν ήδη εις το Στρατηγείον του στρατηγού Κάννιγκαμ [φωτ.]. Η άφιξίς του εις το γεν. στρατηγείον του στρατού της ανατολ. Αφρικής προεκάλεσε ζωηρότατον ενδιαφέρον εν Καΐρω.
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ: […] μέχρι του θέρους του 1942, αι Ηνωμ. Πολιτείαι θα είναι εις θέσιν ν’ αυξήσουν την παραγωγήν των εις 4.000 αεροπλάνα μηνιαίως.
 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ: Οι αδελφοί Παπαστράτου απέστειλαν προς τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως την κάτωθι επιστολήν: «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Λαμβάνομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν υμών ότι επ’ ευκαιρία του Πάσχα θέτομεν εις την διάθεσιν υμών το ποσόν του 1.000.000 δραχμών, με την παράκλησιν ίνα ευαρεστούμενος το χρησιμοποιήσητε υπέρ του καλυτέρου κατά την υμετέραν κρίσιν εθνωφελούς σκοπού κατά την παρούσαν μεγάλην διά το Εθνος μας στιγμήν».