ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-4-1941

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ: Χθες την μεσημβρίαν εγένετο ενώπιον της Α.Μ. του Βασιλέως η ορκωμοσία του κ. Εμμ. Τσουδερού, ως Προέδρου της Κυβερνήσεως, η σύνθεσις της οποίας, κατά τα άλλα, παρέμεινεν ως προχθές ανεκοινώθη. […] «Γενναίοι μαχηταί, Ελληναι πολίται, η Κυβέρνησις, της οποίας την προεδρίαν μοι ανέθηκε σήμερον η Α.Μ. ο Βασιλεύς, αναλαμβάνει αδιστάκτως την διακυβέρνησιν της χώρας. Στηριζόμενοι εις τον Βασιλέα και εις τον Λαόν, είμεθα βέβαιοι ότι θα εξυπηρετήσωμεν τα εθνικά συμφέροντα, αγωνιζόμενοι προς τούτο μέχρι νικηφόρου τέλους τον υπέρ όλων αγώνα της Πατρίδος».
 
ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ: Το Στέφανι μεταδίδει ότι τα βουλγαρικά στρατεύματα προχωρούν προς το Αιγαίον και κατέλαβον ήδη τας πόλεις Ξάνθην, Γκιουμουλτζίναν (Κομοτηνήν), Καβάλλαν, Δεδεαγάτς (Αλεξανδρούπολιν), Σέρρας, Δράμαν και Διδυμότειχον, αίτινες προηγουμένως είχον καταληφθή υπό των γερμανικών στρατευμάτων.
 
ΕΝ ΕΠΩΝΥΜΟΝ: Τι σημαίνει το επώνυμον «Τσουδερός»; «Η οικογένεια Τσουδερού –μάς πληροφορεί η Εγκυκλοπαιδεία– κατάγεται από του Εμμανουήλ Καλλέργη (1735), της μεγάλης οικογενείας των Καλλεργών, του και πρώτου λαβόντος το επίθετον του Τσουδερού, κατά την εφηβικήν του ηλικίαν, συνεπεία τυχαίας αναφλέξεως (τσουδίσματος) της κόμης του, ότε εμαθήτευεν εν τη μονή Πρέβελι».