ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-4-1941

ΡΗΞΗ: Εις άρθρον δημοσιευόμενον εις την «Εφημερίδα των Ξένων του Αμβούργου», ο δρ Αδόλφος Χάλφελντ λέγει ότι «η εμφάνισις της αμερικανικής σημαίας εις τα ευρωπαϊκά ύδατα θίγει αμέσως τα συμφέροντα της Μείζονος Γερμανίας». Ο δρ Χάλφελντ εφιστά την προσοχήν των Αμερικανών επί της δηλώσεως του Χίτλερ, η οποία είχεν ως εξής: «Δεν πρέπει να αυταπατάται κανείς. Εκείνος ο οποίος πιστεύει ότι δύναται να βοηθήση την Μ. Βρεταννίαν πρέπει να γνωρίζη εν πράγμα: Κάθε πλοίον είτε συνοδευόμενον είτε μη, το οποίον έρχεται αντιμέτωπον των γερμανικών τορπιλλοβλητικών σωλήνων, θα τορπιλλίζεται». […] «Οι Αμερικανοί εκείνοι οι οποίοι προπαγανδίζουν υπέρ της χρησιμοποιήσεως του στόλου των Ηνωμ. Πολιτειών ευνοούν την εξέλιξιν εκείνην η οποία θα οδηγήση τας Ηνωμ. Πολιτείας εις τους κινδύνους του πολέμου, μολονότι αύται –αι Ηνωμέναι Πολιτείαι– δεν υπέστησαν καμμίαν πρόκλησιν».
 
ΠΑΠΑΓΟΣ: Διά Β[ασιλικού] Διατάγματος ετέθη εις αποστρατείαν τη αιτήσει του ο αντιστράτηγος κ. Α. Παπάγος.
 
AMNHΣΤΙΑ: Διά χθεσινού αναγκαστικού νόμου εχορηγήθη αμνηστία εις πάντα τα πολιτικά αδικήματα τα διαπραχθέντα μέχρι σήμερον εν τη νήσω Κρήτη, εξαιρουμένων των κατά του κοινωνικού καθεστώτος διαπραχθέντων τοιούτων.