ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-4-1941

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ευθύς μετά την άφιξιν του φον Σέιμπεν, ανεγνώσθη προς αυτόν, εντός καφενείου παρά την έπαυλιν Θων, […] η κάτωθι δήλωσις της τετραμελούς επιτροπής: «Αι τοπικαί στρατιωτικαί και πολιτικαί αρχαί, αποτελούμεναι από τον στρατηγόν Καβράκον, ανώτερον στρατιωτικόν διοικητήν Αττικοβοιωτίας, τον κ. Κ. Πεζόπουλον, νομάρχην Αττικοβοιωτίας, τον κ. Αμβρ. Πλυτάν, δήμαρχον Αθηναίων και τον κ. Μιχ. Μανούσκον, δήμαρχον Πειραιώς, δηλούν προς τον διοικητήν των Γερμανικών στρατευμάτων ότι: Αι πόλεις των Αθηνών και Πειραιώς και ανοχύρωτοι είναι και ουδεμίαν προτίθενται να αντιτάξουν στρατιωτικήν αντίστασιν εις την κατοχήν. Ελήφθησαν ήδη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλισιν της τάξεως εκ μέρους μας μέχρι της εισόδου των Γερμανών» [«Φ»: Πλέον η «Κ» τελεί υπό καθεστώς κατοχικής λογοκρισίας].
 
ΟΠΛΑ: Κατόπιν διαταγής του νέου Στρατιωτικού Διοικητού Αθηνών Στρατηγού Σαίρνερ, καλούνται άπαντες οι κατέχοντες πάσης φύσεως όπλα […] όπως παραδώσουν ταύτα εις τα οικεία αστυνομικά τμήματα […].
 
ΧΙΤΛΕΡ: Καθ’ α πληροφορούμεθα, ο Αρχηγός του Γερμανικού Κράτους Καγκελλάριος κ. Χίτλερ, ο οποίος ευρίσκεται ήδη εις Αυστρίαν, επιθυμών να γνωρίση τας ελληνικάς αρχαιότητας, προς τας οποίας έτρεφεν ανέκαθεν βαθύτατον θαυμασμόν, ενδεχομένως θα επισκεφθή προσεχώς την ελληνικήν πρωτεύουσαν.