ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-4-2021

ΦΟΝ ΛΙΣΤ: Αφίκετο ενταύθα χθες ο Αρχιστράτηγος των εν τη Βαλκανική Γερμανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων Στρατάρχης Φον Λιστ μετά του Πολιτικού του Συμβουλίου και επιτελείου. Ο Στρατάρχης Λιστ κατέλυσεν εις το ξενοδοχείον της «Μεγάλης Βρεταννίας» [H «Κ» τελεί υπό καθεστώς κατοχικής λογοκρισίας].
 
ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ: Συμφώνως προς τας ληφθείσας αποφάσεις, συνεχίζονται εντατικώς αι εργασίαι διά την κατασκευήν τεχνητών μελών διά τους τραυματίας μας. Τα αναλαβόντα τας σχετικάς παραγγελίας ειδικά εργαστήρια ειδοποιήθησαν να επισκευάσουν τας εργασίας των, εις τρόπον ώστε να μη παρουσιασθή ουδεμία καθυστέρησις εις την συμφωνηθείσαν ημερομηνίαν παραδόσεως.
 
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ: Το ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον πληροφορείται εκ Σικάγου ότι εις μέγα συλλαλητήριον, το οποίον συνεκροτήθη εκεί προς διαμαρτυρίαν κατά της τάσεως του να περιπλακούν αι Ην. Πολιτείαι εις πόλεμον, ο δημοκρατικός γερουσιαστής κ. Χουίλερ εδήλωσεν ότι ο αμερικανικός λαός παρασκευάζεται συστηματικώς διά κήρυξιν πολέμου. «Δεν υπολείπεται, είπεν ο κ. Χουίλερ, παρά να γίνη το τελευταίον βήμα και τούτο δεν θα βραδύνη να πραγματοποιηθή, αν ο αμερικανικός λαός αποδεχθή το σύστημα των περιπολιών του αμερικανικού στόλου. Γινομένου του τελευταίου βήματος, αι λέξεις περιπολία, νηοπομπή και μάχη καθίστανται συνώνυμοι».