ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 20-5-1931

«ΓΕΡΜΑΝΙΑ»: Τηλεγραφήματα εκ Κιέλου αγγέλλουν ότι, παρουσία 50 χιλ. θεατών μεταξύ των οποίων ευρίσκετο και ο καγκελλάριος Μπρύνιγκ, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι ναυτικοί ακόλουθοι των ξένων Δυνάμεων και άλλοι επίσημοι, εγένετο η καθέλκυσις του νέου γερμανικού καταδρομικού όπερ ωνομάσθη «Γερμανία». Το καταδρομικόν τούτο εστοίχισε 4 εκατομμύρια λιρών, είνε ταχύτητος 28 κόμβων, έχει βαρύ πυροβολικόν και κινείται διά μηχανών Ντίζελ, των οποίων η κατασκευή τηρείται μυστική. Ο καγκελλάριος Μπρύνιγκ εδήλωσεν ότι η Γερμανία, τηρούσα τας συνθήκας της ειρήνης, θ’ αφοπλισθή εφ’ όσον και οι άλλοι αφοπλισθούν.
 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Κατόπιν των αθρόων διαμαρτυριών των οινοπαραγωγών όλων των περιφερειών διά τας ζημίας τας οποίας υπέστησαν εκ του παγετού, το Υπουργείον της Γεωργίας καταρτίζει νομοσχέδιον περί αναγκαστικής ασφαλίσεως αυτών. Η καθοριζομένη εισφορά, υπό τύπον φορολογίας, θα είνε 10 δραχμαί κατά στρέμμα. Η όλη έκτασις των αμπέλων της Ελλάδος ανέρχεται εις 1.500.000 στρέμματα, κατά συνέπειαν το ποσόν το οποίον θα προέλθη εκ της άνω φορολογίας θα είνε 15 εκατομμύρια ετησίως.
 
ΑΠΕΡΓΟΙ: Οι απεργοί των υφαντουργείων της περιφερείας Ρουμπαί ανέρχονται εις 37 χιλιάδας. Οι απεργοσπάσται ανέρχονται εις 5 χιλιάδας.