90 χρόνια πριν… 23-5-1931

1' 14" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ: Πολυπλοκώτερον και ουσιαστικώτερον είνε, βεβαίως, το πρόβλημα του ερωτηματολογίου. […] Υπεβλήθησαν τώρα δύο προτάσεις, μία αγγλική και η άλλη γερμανική. […] Συμφώνως προς το γερμανικόν ερωτηματολόγιον τα διάφορα κράτη θα ώφειλον να παράσχουν πλήρη στοιχεία όχι μόνον διά τας εν ενεργεία αλλά και διά τας εφεδρικάς στρατιωτικάς δυνάμεις των. Οσον αφορά το πολεμικόν υλικόν, θα έπρεπε να καθορίσουν μέχρι των ακροτάτων λεπτομερειών όλας τας δυνάμεις των κατά κατηγορίας. […] Και η αδιακρισία του γερμανικού ερωτηματολογίου δεν περιορίζεται έως εδώ μόνον. Θα ήθελε να παρουσιασθούν ακόμη και όλαι αι στρατιωτικώς ωργανωμέναι ομάδες ή σύλλογοι, ως και όλαι αι αποικιακαί δυνάμεις κάποιου κράτους. Θα ήθελε προσέτι να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίαι επί όλων των οχυρωματικών έργων της ξηράς ή της θαλάσσης, καθοριζομένης της γενικής θέσεώς των, της αποστάσεώς των από τα σύνορα, του εξοπλισμού των.
 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Ο υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης κ. Κορυζής επανήλθε προ τριημέρου εκ Μακεδονίας όπου περιώδευσεν ίνα εξετάση την εκεί κατάστασιν από πλουτοπαραγωγικής απόψεως […]. Κατά τας απόψεις του παρίσταται απολύτως επιβεβλημένος ο περιορισμός της καπνοκαλλιεργείας, διά ριζικωτέρων μάλιστα μέτρων από εκείνα τα οποία έχει υπ’ όψιν της η Κυβέρνησις. Είνε εξ άλλου αναγκαία η υπό του Κράτους ενθάρρυνσις των γεωργών όπως επεκτείνουν την καλλιέργειαν των δημητριακών και ειδικώτερον της κριθής και του σίτου. Προς τας απόψεις του αυτάς ο κ. Κορυζής εύρε σύμφωνον τον κ. Βενιζέλον.
 
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ: Υπό της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατηρτίσθη ο τιμάριθμος του κόστους της ζωής και διά τον μήνα Απρίλιον ε.ε. ανελθών εις 1.690,8 ενώ κατά τον προηγούμενον μήνα Μάρτιον ήτο 1.699,8.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή