ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 8-6-1931

ΕΛΠΙΔΕΣ: Ο τολμηρός εξερευνητής των Πόλων Ούμπερτ Ουίλκινς ανεχώρησεν ήδη διά του υποβρυχίου «Ναυτίλος» [φωτ.] εκ Νέας Υόρκης διασχίζων υποβρυχίως τον Ατλαντικόν, όπως επιχειρήση εκ Σπιτσβέργης την εξόρμησίν του προς τον Πόλον. Επ’ ευκαιρία της τολμηράς αυτής και διά πρώτην φοράν υποβρυχίου πολικής αποστολής, ο Γερμανός επιστήμων κ. Ερνστ Λίτζμαν γράφει το κατωτέρω άρθρον: […] Με την καταβύθισίν του [του υποβρυχίου], οι εξερευνηταί θα αμύνωνται κατά του τρομερού ψύχους του βορρά. Δεν υπάρχει πλέον ουδεμία αμφιβολία ότι η τελευταία αυτή μέθοδος της εξερευνήσεως των πόλων εύρεν το ιδανικόν μηχάνημα, το οποίον θα κατορθώση να εκμηδενίση τους τρομερούς κινδύνους, οι οποίοι παρουσιάζονται εις τας περιπτώσεις του είδους αυτού.
 
ΜΟΛΥΝΣΗ: Ο κίνδυνος της μολύνσεως του ύδατος από τας αναποφεύκτους βλάβας των σωλήνων της υδρεύσεως τον οποίον απεκαλύψαμεν χθες, εδημιούργησε ζωηροτάτην, ως ήτο επόμενον, ανησυχίαν. Η διαβρωτική επίδρασις των λεγομένων παρασίτων ρευμάτων ή ρευμάτων επιστροφής των ηλεκτρικών τροχιοδρόμων επί παντός υπό το έδαφος υπάρχοντος σιδηρού αντικειμένου και κατά συνέπειαν και επί των πάσης φύσεως σωλήνων, υδραγωγών ή φωταερίου, θα έχη ως αποτέλεσμα την φθοράν αυτών.