ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 9-6-1931

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ: Παρά την Ζωοδόχον Πηγήν του Παγκρατίου όπου το κέντρον χημικού πολέμου θα γίνουν σήμερον την πρωίαν ασκήσεις τακτικής χρησιμοποιήσεως αερίων. Συγκεκριμένως θα γίνη χρησιμοποίησις καπνογόνων προς προστασίαν κέντρων του εσωτερικού της χώρας εξ εναερίου προσβολής, φλογοβόλων εμπρηστικών βλημάτων και μελέται χρησιμοποιήσεως συσκευών καπνού διά μονάδας στρατού. Αι ασκήσεις θα συνεχισθούν την πρωίαν της Παρασκευής εις το αεροδρόμιον του Π. Φαλήρου όπου και θα παραχθούν προπετάσματα καπνού. Κατά την άσκησιν αυτήν εκ των υδροπλάνων της βάσεως Π. Φαλήρου αποθαλασσούμενον εκ της υδροσκάλας του αεροδρομίου θα εξαπολύση εξ ειδικής συσκευής εντός διαστήματος δευτερολέπτων νέφος καπνού, το οποίον θα καλύψη την θέαν του κόλπου εις έκτασιν 1500 μέτρων [φωτ].
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ: Φαίνεται ότι εντός ολίγον θα υποδεχθώμεν τον πρώτον Ελληνα αεροπόρον όστις θα επιχειρήση την εξαιρετικώς επικίνδυνον πτήσιν Αυστραλίας-Αθηνών. Ο εν λόγω αεροπόρος ονομάζεται Παναγιώτης Κουκούλης και είνε εγκατεστημένος εις το Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Το αεροπλάνον διά του οποίου θα εκτελέση την πτήσιν είνε ιδιόκτητον, όταν δε αισίως προσγειωθή εις το Τατόιον θα δωρήση το αεροπλάνον του εις την Ελληνικήν αεροπορίαν.