ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 15-6-1931

ΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Μεταξύ των κ.κ. Λαβάλ και Μπριάν [φωτ., αριστερά και δεξιά αντίστοιχα] –οι οποίοι εξαντλούνται εις εκφράσεις αβρότητος διά την δημοσίαν κατανάλωσιν– υφίστανται σχέσεις εις άκρον τεταμέναι. Αι σχέσεις δε αύται οξύνθησαν έτι πλέον αφ’ ης ο κ. Μπριάν προεκάλεσε την περίφημον εκείνην επερώτησιν εν τη Βουλή περί της εξωτερικής αυτού πολιτικής και εκέρδισε πανηγυρικήν πλειοψηφίαν. Το πολιτικόν αυτό «τέχνασμα», όπως το χαρακτηρίζει ο κ. Μπριάν, εις ουδέν άλλο απεσκόπει, ή εις το να ενισχύση τας μηχανορραφίας της άκρας αριστεράς, αι οποίαι έτεινον εις το να προκαλέσουν την πτώσιν του κ. Λαβάλ. Η άμεσος δε πολιτική συνέπεια θα ήτο η ανάληψις της Κυβερνήσεως υπό του κ. Μπριάν προσωπικώς.
 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η «Ζνάμε», […] αναγνωρίζει τας μεγίστας ζημίας, τας οποίας υφίσταται η εθνική οικονομία της Βουλγαρίας εκ του αποκλεισμού του βουλγαρικού εξαγωγικού εμπορίου από την ελληνικήν αγοράν, κατόπιν της καταγγελίας της εμπορικής συμβάσεως. Η εφημερίς συνιστά όπως καταβληθούν προσπάθειαι διά την ανάκτησιν της απολεσθείσης εξ υπαιτιότητος της Βουλγαρικής κυβερνήσεως ελληνικής αγοράς, σπουδαιοτάτου πελάτου διά την κατανάλωσιν δημητριακών, γεωργικών προϊόντων, ζώων, ακόμη και βουλγαρικών γαιανθράκων.