ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 20-6-1931

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ […] Κανείς δεν ημπορεί να έχη αντιρρήσεις εις την προσπάθειαν της Ρωσσίας όπως ακολουθήση την οδόν της προόδου. Εκείνο όμως το οποίον δεν είνε δυνατόν να τύχη της εγκρίσεως του ευρωπαϊκού κόσμου είνε η απανθρωπία με την οποίαν εφαρμόζεται το σχέδιον αυτό, η ανωφελής αθλιότης την οποίαν προκαλεί εις εκατομμύρια λαού, και ο κίνδυνος ο οποίος ενυπάρχει εις την πραγματοποίησίν του διά τας άλλας χώρας του κόσμου. Διότι σχέδιον των Σοβιέτ απροκάλυπτον είνε να μεταχειρισθούν το σχέδιον αυτό διά να προκαλέσουν μίαν παγκόσμιον επανάστασιν. Συμφώνως προς το πενταετές σχέδιον, η Ρωσσία εντός μιας πενταετίας πρόκειται να μεταμορφωθή από μίαν καθυστερημένην γεωργικήν χώραν εις ένα έθνος με λίαν αναπτυγμένην βιομηχανικήν οργάνωσιν. […] Η αναρχική και ακανόνιστος παραγωγή θα αντικατασταθή από την ωργανωμένην τελείως και ολοκληρωτικώς παραγωγήν.
 
ΠΑΡΚΑ: Δεν έχομεν αντιληφθή ακόμη ότι αι Αθήναι, πόλις ημίσεος εκατομμυρίου κατοίκων, δεν έχουν ούτε ένα πάρκον. Δεν υπάρχει ούτε μία έκτασις με ολίγην πρασινάδαν εις την οποίαν να ημπορή να κάμη το βράδυ τώρα με την ζέστην ένα στοιχειώδη περίπατον ο δυστυχής Αθηναίος […].
 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: Σόφια. – Η εφημερίς «Τράκια» […] αναγνωρίζει ότι η Βαλκανική προσέγγισις δεν είναι μία χιμαιρική ιδέα, αλλ’ επιτακτική ανάγκη διά τους Βαλκανικούς λαούς. Παρά ταύτα, φρονεί ότι αι προσπάθειαι διά την σύμπηξιν Βαλκανικής ενώσεως είναι προωρισμέναι να αποτύχουν, εφ’ όσον δεν παραχωρούνται εις την Βουλγαρίαν τα παράλια του Αιγαίου, δεν επιτρέπεται υπό των Τούρκων η παλιννόστησις εις την Θράκην των Βουλγάρων μεταναστών και δεν δίδονται δικαιώματα και ελευθερίαι εις τας μειονότητας.