ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 27 – 6 – 1931

ENOXOI: Από το Παλέρμον [φωτ.] της Σικελίας αναγγέλλεται ότι ετελείωσεν επί τέλους η επί εν ολόκληρον έτος διαρκέσασα δίκη των μελών της περιβοήτου Μαφίας. Απαντες οι κατηγορούμενοι εκηρύχθησαν ένοχοι υπό του δικαστηρίου και κατεδικάσθησαν. Ουδείς απηλλάγη «λόγω αμφιβολιών».
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Σόφια – Ο πρωθυπουργός κ. Λιάπτσεφ υπέβαλεν επισήμως την παραίτησιν της υπ’ αυτόν κυβερνήσεως. Αύριον ο κ. Λιάπτσεφ θα γίνη τυπικώς δεκτός παρά τω βασιλεί. Μετ’ αυτόν, ανερχόμενος εις τα ανάκτορα ο κ. Μαλίνωφ, θα υποβάλη τον κατάλογον των υπουργών της νέας κυβερνήσεως. Μετά την έγκρισιν αυτού θα ορκισθή η νέα κυβέρνησις. Η κατανομή των υπουργείων θα γίνη ως εξής: Δημοκρατικοί (Μαλίνωφ) τρία υπουργεία, Αγροτικοί τρία, Εθνικοφιλελεύθεροι δύο και Ριζοσπαστικοί εν. Το υπουργείον των Εξωτερικών θ’ αναλάβη ο πρωθυπουργός κ. Μαλίνωφ.
 
ΚΑΥΣΩΝ: Πού να εφαντάζοντο οι ατυχείς Αθηναίοι οι οποίοι μέχρι προ τινος εδυσανασχέτουν διά τον παρατεινόμενον εαρινόν χειμώνα, […] ότι το φρικτόν καμίνι των τελευταίων ημερών που χθες έφθασε εις το αποκορύφωμά του οφείλεται εις τας ιδιοτροπίας ενός μετεωρολογικού… ματς, η επίδρασις του οποίου αντανακλά ατυχώς και εις τους μη φιλάθλους των συμπολιτών. […] – Η χθεσινή θερμοκρασία, μας λέγει ο κ. Τμηματάρχης σκουπίζων θρόμβους ιδρώτος παρά τους ανεμιστήρας, ήτο πράγματι η ανωτέρα εξ όσων εσημειώθησαν κατά το διανυόμενον έτος. Το θερμόμετρον του Αστεροσκοπείου μας εσημείωσε περί την 2αν μ.μ. υπό σκιάν 41 βαθμούς, την μεγίστην δηλαδή της ημέρας και του έτους!… Σημειώσατε δε ότι εις την πόλιν, λόγω της ακτινοβολίας της ασφάλτου, των οικιών κ.λπ., πρέπει να ήτο ακόμη μεγαλειτέρα, τουλάχιστον κατά 4-5.ENOXOI: Από το Παλέρμον [φωτ.] της Σικελίας αναγγέλλεται ότι ετελείωσεν επί τέλους η επί εν ολόκληρον έτος διαρκέσασα δίκη των μελών της περιβοήτου Μαφίας. Απαντες οι κατηγορούμενοι εκηρύχθησαν ένοχοι υπό του δικαστηρίου και κατεδικάσθησαν. Ουδείς απηλλάγη «λόγω αμφιβολιών».
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Σόφια – Ο πρωθυπουργός κ. Λιάπτσεφ υπέβαλεν επισήμως την παραίτησιν της υπ’ αυτόν κυβερνήσεως. Αύριον ο κ. Λιάπτσεφ θα γίνη τυπικώς δεκτός παρά τω βασιλεί. Μετ’ αυτόν, ανερχόμενος εις τα ανάκτορα ο κ. Μαλίνωφ, θα υποβάλη τον κατάλογον των υπουργών της νέας κυβερνήσεως. Μετά την έγκρισιν αυτού θα ορκισθή η νέα κυβέρνησις. Η κατανομή των υπουργείων θα γίνη ως εξής: Δημοκρατικοί (Μαλίνωφ) τρία υπουργεία, Αγροτικοί τρία, Εθνικοφιλελεύθεροι δύο και Ριζοσπαστικοί εν. Το υπουργείον των Εξωτερικών θ’ αναλάβη ο πρωθυπουργός κ. Μαλίνωφ.
 
ΚΑΥΣΩΝ: Πού να εφαντάζοντο οι ατυχείς Αθηναίοι οι οποίοι μέχρι προ τινος εδυσανασχέτουν διά τον παρατεινόμενον εαρινόν χειμώνα, […] ότι το φρικτόν καμίνι των τελευταίων ημερών που χθες έφθασε εις το αποκορύφωμά του οφείλεται εις τας ιδιοτροπίας ενός μετεωρολογικού… ματς, η επίδρασις του οποίου αντανακλά ατυχώς και εις τους μη φιλάθλους των συμπολιτών. […] – Η χθεσινή θερμοκρασία, μας λέγει ο κ. Τμηματάρχης σκουπίζων θρόμβους ιδρώτος παρά τους ανεμιστήρας, ήτο πράγματι η ανωτέρα εξ όσων εσημειώθησαν κατά το διανυόμενον έτος. Το θερμόμετρον του Αστεροσκοπείου μας εσημείωσε περί την 2αν μ.μ. υπό σκιάν 41 βαθμούς, την μεγίστην δηλαδή της ημέρας και του έτους!… Σημειώσατε δε ότι εις την πόλιν, λόγω της ακτινοβολίας της ασφάλτου, των οικιών κ.λπ., πρέπει να ήτο ακόμη μεγαλειτέρα, τουλάχιστον κατά 4-5.