ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 30-6-1931

ΠΟΓΚΡΟΜ: Η ομάς των προσφύγων […] παρέλαβεν ετέρους τριακοσίους πρόσφυγας μετά των οποίων και επέστρεφεν εις τον ισραηλιτικόν συνοικισμόν Κάμπελ [στη Θεσσαλονίκη]. Καθ’ οδόν συνηντήθη μεθ’ ομάδος εθνικιστών και συνενωθείσα μετ’ αυτής κατηυθύνθησαν ομού προς το κέντρον του συνοικισμού κραυγάζοντες. […] Εν τω μεταξύ από τον συνοικισμόν ηκούοντο γοεραί κραυγαί καλούσαι εις βοήθειαν. Εξαλλα γυναικόπαιδα εξήρχοντο ημίγυμνα εις τας οδούς και εζήτουν καταφύγιον εις τας πλησίον παρόδους, αι οποίαι όμως ήσαν αποκεκλεισμένοι. Το πυρ μετεδόθη αμέσως εις τα παρακείμενα παραπήγματα και την εβραϊκήν συναγωγήν, τα οποία και απετέφρωσε, ηπείλει δε να επεκταθή εις ολόκληρον τον συνοικισμόν.
 
ΥΠΕΡΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ: Απασχολεί τους σοφούς της εποχής μας και ένα άλλο σαγηνευτικόν και τολμηρόν πρόβλημα. Το πρόβλημα της επικοινωνίας με τους γειτονικούς μας πλανήτας, της πραγματοποιήσεως ταξειδίων εις το μεταξύ των αστέρων άπειρον διάστημα. Και ήδη, διά την λύσιν του προβλήματος αυτού αι ελπίδες στρέφονται επίσης προς την θαυματουργόν αρχή της ρουκέττας, η οποία από ένα απλούστατον θεαματικόν παιγνίδιον τείνει να γίνη ένα εκ των αξιολογωτέρων επιστημονικών μέσων διά την επίτευξιν της προόδου.