ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 04-07-1931

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Μετά ζωηράς ικανοποιήσεως εγένετο δεκτή εις την Ιταλικήν πρωτεύουσαν η είδησις της αποφάσεως του Καγκελλαρίου Μπρύνιγκ και του επί των Εξωτερικών Υπουργού της Γερμανίας δόκτορος Κούρτιους, όπως επισκεφθούν προσεχώς την Ρώμη. Η μέλλουσα ούτω να επέλθη συνάντησις των δύο Γερμανών πολιτικών με τον αρχηγόν της ιταλικής κυβερνήσεως κρίνεται ως άμεσον συμπλήρωμα της τελευταίας διακοινώσεως του Καγκελλαρίου Μπρύνιγκ προς την Ιταλίαν, μετά την αναγγελίαν της αποφάσεως αυτής, όπως αποδεχθή την πρότασιν του Προέδρου Χούβερ.
 
ΑΝΑΜΙΞΗ ΟΙΝΩΝ: Η Βουλή εψήφισε σήμερον το σύνολον του νομοσχεδίου περί αναμίξεως των γαλλικών οίνων. Κατά την διάρκειαν της συζητήσεως ο κ. Λακιέρ, βουλευτής Αλγερίου, διεμαρτυρήθη κατά της εισαγωγής εις Γαλλίαν 325 χιλιάδων εκατολίτρων ελληνικών οίνων εις βάρος των οίνων του Αλγερίου. Ο υπουργός του Εμπορίου κ. Ρολάν απαντών εδήλωσε: «Με την Ελλάδα έχομεν ευνοϊκόν εμπορικόν ισοζύγιον κατά 200 όλα εκατομμύρια φράγκων. Υπερημύνθην των οινοπαραγωγών όσον ηδυνάμην. Σήμερον πρόκειται να υπεραμυνθώ της ελληνικής αγοράς διότι μάς είνε αναγκαία».
 
ΕΠΙΔΗΜΙΑ: Η επιδημία των ερωτικών τραγωδιών, των ερωτικών απλών ή διπλών αυτοκτονιών, των ερωτικών φόνων, θα έπρεπε να προξενήση πολύ ισχυροτέραν εντύπωσιν εις την αθηναϊκήν κοινωνίαν. Ευρισκόμεθα προ ενός εκτάκτως νοσηρού φαινομένου, του οποίου τας τόσον συχνώς επαναλαμβανομένας εκδηλώσεις οφείλομεν επί τέλους να προσέξωμεν σοβαρώτερον. Οφείλομεν να εξετάσωμεν πώς συμβαίνει να επικρατή κατ’ εξαίρεσιν εις την χώραν μας η παθολογική αυτή αισθηματικότης και διά ποίων μέσων ηδυνάμεθα να την καταπολεμήσωμεν. […] Αι ερωτικαί τραγωδίαι έχουν καταστή τόσον συχναί όσον σχεδόν και τ’ αυτοκινητικά δυστυχήματα. Και αυτό αναμφιβόλως φανερώνει ότι έχομεν υποστή ένα βαθύν ηθικόν κλονισμόν, του οποίου οφείλομεν διά παντός τρόπου ν’ αντιμετωπίσωμεν τας τόσον θλιβεράς εκδηλώσεις.