ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 7-7-1931

ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Επείγοντα τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Χαβάς αγγέλλουν ότι επετεύχθη η μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία. Την 21.30΄ επαναληφθείσης της συσκέψεως μεταξύ των Γάλλων και Αμερικανών αντιπροσώπων, ανεκοινώθη υπό του κ. Μέλον [φωτ.] προς τον Πρωθυπουργόν κ. Λαβάλ ότι το κείμενον των τελευταίων γαλλικών προτάσεων εγένετο δεκτόν υπό της Κυβερνήσεώς του, υπό την επιφύλαξιν πάντοτε της εγκρίσεως και των άλλων ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων, εξ ονόματος των οποίων η Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών ουδεμίαν υποχρέωσιν δύναται να αναλάβη.
 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ: […] εις τας διοικήσεις διαφόρων στρατιωτικών μονάδων διετυπώθησαν υπό πολλών εκ των εις αυτάς υπηρετούντων αξιωματικών παράπονα κατά του τρόπου με τον οποίον ενηργήθησαν οι τελευταίοι προβιβασμοί των αξιωματικών. Διά του τρόπου αυτού, ο οποίος σημειωτέον χαρακτηρίζεται παρά των αξιωματικών ως σκανδαλώδης, επεζητήθη η προαγωγή ωρισμένων αξιωματικών του πεζικού προστατευομένων υπό του κ. υπουργού των Στρατιωτικών εις βάρος άλλων κατά πολύ αρχαιοτέρων των και εχόντων τα αυτά διοικητικά και επαγγελματικά με αυτούς προσόντα.
 
ΣΗΜΑΙΑ: Μία ιταλική εφημερίς δημοσίευσε τελευταίως την φωτογραφίαν της σημαίας του Γαριβαλδινού τάγματος, η οποία είχε διαφυλαχθεί ευλαβώς μέχρι σήμερον υπό του τελευταίου των Χιλίων Γαριβαλδινών […].