ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 10-7-1931

ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Την 6ην Ιουλίου, η Αγγλία εώρτασε μεγαλοπρεπώς την 38ην επέτειον των γάμων των βασιλέων της. […] Ο πρίγκηψ Γεώργιος, δουξ της Υόρκης τότε και Διάδοχος, ηρραβωνίσθη την πριγκήπισσαν Μαίυ και την 6ην Ιουλίου 1893 ετελέσθησαν οι γάμοι των εις το βασιλικόν παρεκκλήσιον των ανακτόρων του Αγίου Ιακώβου. […] Ο ενθουσιασμός του κοινού ήτο μέγας και μετεδόθη εις την βασιλικήν οικογένειαν μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε ο τότε πρίγκηψ της Ουαλλίας και αργότερον βασιλεύς Εδουάρδος ήρπασε μίαν καρέκλαν και την περιέφερεν άνωθεν της κεφαλής του προς τα ορυόμενα πλήθη έξωθεν των ανακτόρων.
 
ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΗΣ: Μετά μεγάλου ενδιαφέροντος αναμένεται από το φίλαθλον κοινόν η εξαιρετικής σημασίας συνάντησις των Τούρκων πρωταθλητών πάλης μετά των ημετέρων, η οποία θα λάβη χώραν εις το Στάδιον την Κυριακήν 19 Ιουλίου και Δευτέραν 20 Ιουλίου, ώρα 7.30 μ.μ. […] Επετεύχθη η εν Αθήναις τέλεσις της συναντήσεως ταύτης, ήτις είνε εξαιρετικής σημασίας, αφ’ ενός μεν λόγω του χαρακτηρισμού αυτής ως ρεβάνς της εν Κωνσταντινουπόλει τελεσθείσης κατά Μάρτιον συναντήσεως των εθνικών ομάδων Ελλάδος – Τουρκίας, καθ’ ην οι ημέτεροι δεν κατώρθωσαν να υπερτερήσουν των Τούρκων […].