ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 25 – 7 – 1931

90-chronia-prin-25-7-1931-561445390

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Ιδού τι καταγγέλλει Γάλλος συγγραφεύς εις φιλολογικόν περιοδικόν, εξήκοντα όλα έτη μετά τον θάνατον του Αλεξάνδρου Δουμά. «Εχει αποδειχθή πλέον ότι ο μεγαλείτερος λογοκλόπος εξ όσων εγνώρισεν η λογοτεχνία μέχρι τούδε υπήρξεν ο Αλέξανδρος Δουμάς πατήρ. Ο φοβερός αυτός συγγραφεύς έχει θέσει την υπογραφήν του εις χίλια μυθιστορήματα ενώ είνε γεγονός ότι μόνον τα εξ εξ αυτών έγραψεν εξ ολοκλήρου μόνος του. Τα άλλα ποικίλλουν από της επεξεργασίας ιδεών των βοηθών του μέχρι της καθαράς οικειοποιήσεως των ξένων έργων.
 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: Η διοίκησις του [Γ΄] Σώματος Στρατού αντιληφθείσα ότι εκ κακής συνηθείας δεν εγίνετο επαρκής διδασκαλία εις τους οπλίτας επί των υποχρεώσεών των έναντι του πολιτεύματος της χώρας, εις το οποίον έχουν ορκισθή, διέταξε διδασκαλίαν επί τούτου επί τω σκοπώ της διανοητικής των αναπτύξεως εν σχέσει προς τα καθήκοντα αυτών ως πολιτών. Διέταξεν επίσης και διδασκαλίαν επί της διαφοράς και των πλεονεκτημάτων εν γενικαίς γραμμαίς του δημοκρατικού πολιτεύματος εν σχέσει προς το της κληρονομικής βασιλείας. Παρετηρήθη όμως ότι η διαταγή δεν εξετελέσθη εις την φρουράν Σερρών. Υπεύθυνοι εθεωρήθησαν ο διοικητής του Συντάγματος, ο υπασπιστής και εις άλλος αξιωματικός. Δι’ αυτό το Σώμα Στρατού επρότεινε την παραπομπήν των αξιωματικών τούτων εις ανακριτικόν συμβούλιον και το υπουργείον εδέχθη την πρότασιν.
 
ΨΙΘΥΡΟΙ: Ψίθυροι ακούονται περί επαναφοράς του φόρου της Ούλεν. Υπάρχουν επ’ αυτού κυβερνητικαί δηλώσεις ότι μετά την αποπεράτωσιν των έργων ουδείς λόγος συντρέχει να πληρώνεται ο φόρος. Και ούτω έπαυσε και να εισπράττεται, καταργηθείς. Αλλ’ οι ψίθυροι επιμένουν. Να τους πιστεύσωμεν; Δυστυχώς προκειμένου περί φορολογικής επιβαρύνσεως και οι μάλλον απίθανοι ψίθυροι πρέπει να γίνωνται πιστευτοί. Ζώμεν εις την Ελλάδα του κ. Μαρή εν έτει 1931.