ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 01-08-1931

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Πολύ ενωρίς εις την ζωήν μου ησθάνθην την έλξιν των περιπετειών. Η τάσις αυτή υπήρχεν αναμφιβόλως μέσα εις το αίμα της οικογενείας μου και είχεν εκδηλωθεί ήδη πολλάκις εις το παρελθόν υπό πολλών εκ των προγόνων μου. Προ 300 περίπου ετών, εις εκ των προγόνων αυτών, ο οποίος μάλιστα ήτο κληρικός, είχε προείπει ότι εις τον Βόρειον Πόλον θα ημπορούσε να επιχειρηθή ένα ταξείδιον με υποβρύχιον [Χ. Ουίλκινς, επικεφαλής της εξερευνητικής αποστολής στον Βόρειο Πόλο].

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΝ: Δέκα επτά δισεκατομμύρια και τετρακόσια εκατομμύρια χρυσών μάρκων εις μετρητά και εις είδη κατέβαλεν η Γερμανία εις τους Συμμάχους από της εφαρμογής των Συνθηκών Ειρήνης [στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου] μέχρι σήμερον. Αν ήδη υπολογίσωμεν την τιμήν εκάστου μάρκου προς δραχμάς δέκα οκτώ και λεπτά πενήντα, ευρίσκομεν έναν αριθμόν αστρονομικόν, ιλιγγιώδη, φανταστικόν, απίστευτον. Είνε λοιπόν εύλογον να φαντασθή κανείς κατόπιν τούτου πώς περιήλθεν η Γερμανία οικονομικώς εις τόσο δυσχερή θέσιν και πόσο βαθύ είναι το τραύμα το οποίον υπέστη η όλη οικονομία του γερμανικού έθνους.

ΚΕΝΑ: Διά διατάγματος της Ιταλικής Διοικήσεως [Δωδεκανήσων] αι κενούμεναι διδασκαλικαί θέσεις θα πληρούνται εφεξής διά διδασκάλων της Μητροπόλεως (δηλαδή Ιταλών), εφόσον δεν θα υπάρχουν εντόπιοι συγκεντρούντες τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα, δίπλωμα δηλαδή του Πανεπιστημίου της Πίζης, ελαστικότητα συνειδήσεως, ευκαμψίαν χαρακτήρος και ευλυγισίαν της σπονδυλικής στήλης. Και είναι αληθές ότι το διάταγμα ομιλεί περί κενουμένων θέσεων, η πείρα όμως μας έχει διδάξει ότι, όταν οι φίλοι μας Ιταλοί λέγουν «αι κενούμεναι θέσεις» υπονοούν ότι αι θέσεις θα κενωθούν δι’ άλλων μέτρων, τα οποία παραλλήλως και συγχρόνως θα λάβουν.