ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 15-8-1931

ΠΟΛΕΜΟΣ: Εν τούτοις, παρ’ όλα αυτά τα μεγάλα βήματα προς ένα μέγα ιδεώδες [ειρήνη], παρά το γεγονός ότι όλαι αι μεγαλύτεραι Δυνάμεις προσπαθούν πάντοτε να εξαλείψουν την ανάγκην του πολέμου, πολλαί εξ αυτών πιστεύουν ότι πρέπει να φροντίζουν ακόμη διά την εξασφάλισίν των εναντίον ενός πολέμου παρασκευαζόμεναι διά πόλεμον. Και πράγματι παρασκευάζουν τον νέον αυτόν πόλεμον εις το εργαστήριον και εις το πειραματικόν πεδίον. Οι μηχανικοί, οι χημικοί και οι εφευρέται, εις όλας σχεδόν τας σφαίρας των εφηρμοσμένων επιστημών, έχουν παραγάγει νέα όπλα ή έχουν τελειοποιήσει τα παλαιά και τα κατέστησαν φοβερώτερα απ’ όσον ήσαν κατά την ημέραν της ανακωχής του 1918.
 
ΙΝΔΙΑ: Κατά πληροφορίας εκ Βομβάης, οι επί κεφαλής της πανινδικής κινήσεως, κατόπιν συνεννοήσεώς των μετά του Γκάντι, απέστειλαν προς τον Αντιβασιλέα των Ινδιών τηλεγράφημα, του οποίου το περιεχόμενον τηρείται μυστικόν. Αποδίδεται εξαιρετική σημασία εις την τελευταίαν απόφασιν της εκτελεστικής επιτροπής του Πανινδικού Συνεδρίου, δυνάμει της οποίας ο πρόεδρος δύναται να προβαίνη εις λήψιν μέτρων, χωρίς να συγκαλή την επιτροπήν, όταν δεν υπάρχη ο προς τούτο απαιτούμενος χρόνος.
 
ΕΧΘΡΟΣ: Επωφελούμενοι της διημέρου αργίας οι συμπολίται τρέπονται εις φυγήν. Φεύγουν την κόλασιν της φλεγομένης ασφάλτου, της πνιγηράς ατμοσφαίρας, της θερμοκρασίας των τεσσαράκοντα βαθμών, του αδιακόπου ιδρώτος, διά να μεταβούν όσον ημπορούν μακρύτερα, αρκεί να υπάρχη ολίγη ακρογιαλιά ή ένα πεύκον. Και η τάσις αυτή των συμπολιτών προς φυγήν φαίνεται ότι εξαιρετικώς εφέτος έλαβεν την μορφήν αληθινού πανικού. Φεύγουν όλοι ως να διώκονται από κάποιον εχθρόν. Αλλά μήπως αυτήν την εποχήν υπάρχει χειρότερος εχθρός από τον υπερβολικόν καύσωνα;