ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 17-8-1931

ΑΠΟΓΝΩΣΗ: Εσχάτης απαισιοδοξίας προβλέψεις αγγέλλει διά τον ερχόμενον χειμώνα ο Καγκελάριος της Γερμανίας. Θα είνε, λέγει, ο χειρότερος εξ όλων τους οποίους εγνώρισεν η Ευρώπη. Εις μόνην την Γερμανίαν ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται ότι θα υπερβή τα επτά εκατομμύρια! Πείνα κατά συνέπειαν και απόγνωσις θα κυριαρχήση εις όλην την χώραν και το γερμανικόν έθνος θα υποστή μίαν περίοδον δοκιμασίας εκ της οποίας θαύμα θα είνε αν δυνηθή να εξέλθη σώον.
 
ΕΝΑΤΗ ΤΕΧΝΗ: Εις το Παρίσι ιδρύθη και θα λειτουργή ένα Ινστιτούτον Γαστρονομίας. Σκοπός του Ινστιτούτου είνε να δίνη διαλέξεις, γεύματα και να διοργανώνη εκδρομάς, κύριος σκοπός των οποίων θα είνε το… φαγοπότι. Εν τω μεταξύ το παράδοξον ινστιτούτον έχει διακηρύξει και τας βασικάς αρχάς του. Ιδού μερικαί: Δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς… γαστρονομίαν. Η γαστρονομία –ενάτη τέχνη– είναι η τέχνη της τραπέζης. Τα δύο τρίτα της ανθρωπότητος εργάζονται διά την τράπεζαν…
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Ο καρδινάλιος Τολέδου, Σεβίλλης, Ταραγκώνας, πέντε αρχιεπίσκοποι και πεντήκοντα πέντε επίσκοποι απηύθυναν ποιμαντορικήν εγκύκλιον προς τον ισπανικόν κλήρον και προς όλας τας καθολικάς κοινότητας, διά της οποίας διαμαρτύρονται εντόνως κατά του νέου ισπανικού Συντάγματος.