ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 26-08-1931

«ΞΗΡΟΤΗΣ»: Το εν τέταρτον του όλου προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών διατίθεται εις δαπάνας διά την καταδίωξιν του εγκλήματος. Και του μυθώδους αυτού ποσού τα δύο τρίτα απορροφά ο αγών κατά του λαθρεμπορίου των οινοπνευματωδών ποτών. […] Κατά γενικήν ομολογίαν όχι μόνο θα εσώζετο από την εγκληματικότητα η Αμερική αλλά θα ηλαττούτο και η διαρκώς εντεινομένη οικονομική κρίσις αν κατηργείτο η «ξηρότης».

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Η απρόοπτος παραίτησις του κόμητος Μπέτλεν, επελθούσα ολίγον μετά την συμπλήρωσιν ενδεκαετίας της υπ’ αυτού διακυβερνήσεως της χώρας προεκάλεσεν ζωηράν έκπληξιν, και δεν ήτο δυνατόν να θεωρηθή επαρκώς δικαιολογημένη από τους λόγους της υγείας μόνον. Πράγματι, η κρίσις αυτή, η από αρκετού χρόνου εγκυμονουμένη και εκσπάσασα πρό τινων ημερών, φαίνεται στενώς σχετιζομένη με τας οικονομικάς δυσχερείας της Ουγγαρίας και με την απαραίτητον ανάγκην της χώρας όπως τύχη εξωτερικής βοηθείας.

ΒΟΡΝΕΟ: Αμερικανική αποστολή πρόκειται να επιχειρίση μίαν μεγάλην εκστρατείαν εις την Ζούγκλαν της νήσου Βόρνεο. Ο σκοπός της είνε να ανεύρη φυλήν ανθρώπων τριχωτών και πιθηκοειδών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την ενδιάμεσον κατάστασιν μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου και των οποίων ουδέν μέχρι σήμερον ανευρέθη δείγμα.