ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 4-9-1931

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: Η σημερινή ημέρα θα παραμείνη ιστορική διά την Γιουγκοσλαυΐαν. Ο Βασιλεύς Αλέξανδρος [φωτ.], μετά επιτυχή άσκησιν επί δύο έτη και εννέα μήνας της βασιλικής δικτατορίας, η οποία είχε εγκαινιασθή την 6ην Ιανουαρίου 1929, εκήρυξεν αυτήν τερματισθείσαν και παρεχώρησεν εκ νέου το Σύνταγμα και τας εξ αυτού απορρεούσας πολιτικάς ελευθερίας και δικαιώματα εις τον λαόν.
 
ΠΛΗΡΗΣ ΡΗΞΗ: Η ρήξις μεταξύ του τέως και νυν πρωθυπουργού κ. Μακντόναλδ προς το Εργατικόν κόμμα της Αγγλίας, του οποίου μέχρι της χθες ήτο ούτος ο κυριώτερος εκπρόσωπος και ηγέτης, είνε πλέον οριστική και πλήρης. Μετά την αποπομπήν του «αποστάτου» από την εργατικήν συνέλευσιν του Χάμπσταιδ, λόγω της «απιστίας προς το Εργατικόν Κόμμα», της «πλήρους απομακρύνσεώς του από τας αρχάς του σοσιαλισμού και της ενώσεώς του με μίαν αντισοσιαλιστικήν κυβέρνησιν σχηματισθείσαν διά να ψηφίση εις την Βουλήν μέτρα κατά των εργαζομένων τάξεων», έχομεν την πρότασιν […] όπως ο Μακντόναλδ κληθή να υποβάλη την παραίτησίν του από μέλους της εργατικής ομάδος.
 
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ: Κατά τας τρεις τελευταίας ημέρας η χρηματιστηριακή αγορά ευρίσκεται εν συνεχεί υποτιμήσει. Τα διάφορα κρατικά χρεώγραφα και αι τραπεζικαί και εταιρικαί αξίαι διαρκώς χαλαρούνται […].