ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 7-9-1931

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ: Τηλεγραφήματα αγγέλλουν ότι κατ’ ειδήσεις εκ Λονδίνου το εκεί κεντρικόν κατάστημα Ρότσιλδ διέθεσε το ποσόν των 160.000 λιρών όπως σώση το κινδυνεύον να χρεωκοπήση κατάστημα της Βιέννης, κατόπιν των τελευταίων μεγάλων ζημιών τας οποίας υπέστη ο Βαρώνος Λουδοβίκος Ρότσιλδ.
 
ΒΟΤΣΗΣ: Τον θάνατον του ενδόξου ναυάρχου Νικολάου Βότση θρηνούμεν εκ βάθους καρδίας. Ηρωικός, αδιάφθορος, ενάρετος, τύπος γενναίου και εμπείρου ναύτου, ήτο ισάξιος καθ’ όλα προς τους μεγάλους «καπετάνιους» του Ιερού Αγώνος.
 
ΑΣΚΟΠΩΣ: «Διαρκώς παρατηρείται, επί της Κυβερνήσεως ταύτης [Ελ. Βενιζέλου] να αυξάνωσι αι υπάρχουσαι υπηρεσίαι και σχετικαί προς ταύτας άλλαι να προστίθενται δαπάνες άνευ ανάγκης και άνευ αποτελέσματος τινός. Οι εν ταις επαρχίαις βιούντες γνωρίζουσι πόσα ασκόπως δαπανώνται εις διάφορα υγειονομικά συνεργεία και άλλα σχετικά μέτρα, χωρίς να συντελήται και πραγματική βελτίωσις της υγιεινής καταστάσεως, και πολλοί οι διαπινθαόμενοι διατί τάχα η Ελλάς θα έπρεπε να αποτελέση το τέταρτον Κράτος του Κόσμου, το έχον ίδιον υπουργείον Αεροπορίας, ενώ πάντα τα άλλα αρκούνται εις μίαν απλήν διεύθυνσιν» [Π. Τσαλδάρης].

Τελευταίες ειδήσεις