ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 8-9-1931

ΑΠΟΤΥΧΙΑ: Τηλεγραφούν εξ Οσλο ότι το υποβρύχιον «Ναυτίλος», εγκαταλείψαν το εγχείρημά του όπως φθάση μέχρι του Β. Πόλου, επιστρέφει προς την Σπιτσβέργην μετά μεγάλης δυσκολίας λόγω της τρικυμιώδους θαλάσσης. Το υποβρύχιον δεν κατόρθωσε να καταδυθή και να διέλθη κάτωθεν των πάγων, διά λόγους οι οποίοι δεν εγνώσθησαν εισέτι. Οι επιβαίνοντες όμως αυτού επιστήμονες συνέλεξαν πολυτίμους πληροφορίας και εξετέλεσαν σπουδαίας παρατηρήσεις.
 
ΠΥΡΚΑΪΑ: Η από της 2ας απογευματινής της προχθές εκραγείσα μεγάλη πυρκαϊά εις το δάσος του Τατοΐου, ενώ εφαίνετο εντοπισθείσα μέχρι των πρωινών ωρών της χθες, από της 9ης πρωινής έλαβε τρομακτικάς διαστάσεις εξ αφορμής του πνέοντος σφοδροτάτου ανέμου αφ’ ενός και της ανεπαρκείας της διατεθείσης προς εντοπισμόν του πυρός στρατιωτικής δυνάμεως. […] Από του 28ου μέχρι του 29ου χιλιομέτρου της οδού έχουν καή τα εκατέρωθεν δάση. Πολλά πεύκα εις την αποτεφρωθείσαν έκτασιν εκαίοντο και χθες ακόμη. Την πυρίκαυστον ζώνην διέσχισαν δημοσιογράφοι και δασικοί υπάλληλοι χωρίς άμεσον κίνδυνον και διεπίστωσαν ότι έχει γίνη παρανάλωμα του πυρός και μια τεραστία λωρίς από τον Αγιον Μερκούριον έως τα Κιούρκα, σχεδόν μήκους 20 χιλιομέτρων και πλάτους εξ.