ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 9-9-1931

ΚΡΙΣΗ: Αναμφισβητήτως και προφανώς, η Κοινωνία των Εθνών διέρχεται κρίσιν. Τούτο έχει λεχθή πολύ συχνά. Εν τούτοις άλλοτε η βεβαίωσις αυτή ίσως δεν ήτο απολύτως αληθής. Ούτε το πρωτόκολλον της Γενεύης κατά το 1924, ούτε η αναδιοργάνωσις του συμβουλίου κατά το 1925, ούτε η αποχώρησις της Ισπανίας και της Βραζιλίας, ούτε αι συζητήσεις περί της οργανώσεως της Γραμματείας δεν είχον αποτελέσει κρίσεις οργανικάς, μονίμους και βαθείας. Σήμερον τα πράγματα είνε διάφορα. Η Κοινωνία των Εθνών ευρίσκεται εις πραγματικώς κρίσιμον κατάστασιν. Πρόκειται κυρίως περί κρίσεως μεθόδου και αποτελεσμάτων.
 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Εις κύριον άρθρoν των «Ημερησίων Νέων» της Ν. Υόρκης προκειμένου περί εγκληματικότητος αναφέρεται η Ελλάς ως κατέχουσα τα σκήπτρα! Αναλόγως του πληθυσμού μας φερόμεθα ως ευρισκόμενοι εις την πρώτην γραμμήν. Αλλά και προ τινών ετών, όταν είχεν έλθει εδώ εις Γάλλος ποινικολόγος προς οργάνωσιν των φυλακών, είχε διαπιστώσει επί τη βάσει στατιστικής την αυτήν αλήθειαν. […] Καλόν θα ήτο αν η αρμόδια υπηρεσία ανελάμβανε να καταρτίση μίαν σχετικήν στατιστικήν. Διότι θα έπρεπε να δοθή μία απάντησις εις την αμερικανική εφημερίδα αν απεδεικνύετο, όπως πιστεύωμεν, ότι αδικούμεθα.