ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 10-9-1931

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ: Η Βουλή των Κοινοτήτων ησχολήθη σήμερον με το καθαρώς νομοθετικόν έργον. Ο κ. Μακντόναλδ έκαμεν εισήγησιν επί του νομοσχεδίου περί περικοπής των δαπανών του προϋπολογισμού, το οποίον εγένετο κατ’ αρχήν δεκτόν, θα συζητηθεί δε εκ νέου την Παρασκευήν. Οπωσδήποτε ο υπουργός του Θησαυροφυλακίου κατά την αυριανήν συνεδρίασιν θα υποβάλη το τροποποιημένον σχέδιον του προϋπολογισμού, το οποίον θα περιέχη τόσον τας περικοπάς των δαπανών όσον και τα προβλεπόμενα έσοδα εκ της αυξήσεως ωρισμένων φορολογιών [φωτ. η νέα βρετανική κυβέρνηση].
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Η παραίτησις του επί των Εξωτερικών υπουργού της Γερμανίας κ. Κούρτιους έπειτα από την ακύρωση της Γερμανοαυστριακής τελωνειακής ενώσεως, δύναται να θεωρηθή ως βεβαία, μέλλουσα ασφαλώς να αγγελθή εντός ελαχίστων ημερών. Η κλονιζομένη ήδη από καιρού θέσις του κ. Κούρτιους κατέστη πλέον εξαιρετικώς κρίσιμος μετά την δημοσίευσιν της αποφάσεως του Ανωτάτου Διεθνούς Δικαστηρίου εναντίον της Αυστρογερμανικής Ενώσεως.
 
ΜΟΝ ΡΕΠΟ: Πληροφορούμεθα ότι ο πρίγκηψ Ανδρέας διά προσφυγής του προς το Συμβούλιον Επικρατείας εζήτησεν την ακύρωσιν της αποφάσεως του Υπουργείου των Οικονομικών και την επιστροφήν εις αυτόν του εν Κερκύρα κτήματος «Μον Ρεπό».