ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν…15-9-1931

ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ: Με εξαιρετικόν ενδιαφέρον ανεμένη συνεδρίασις της Βουλής των Κοινοτήτων εις την οποίαν ο υπουργός των Οικονομκών κ. Σνόουντεν επρόκειτο να εκθέση το οικονομικόν πρόγραμμα της αγγλικής κυβερνήσεως συνασπισμού. Το ενδιαφέρον εκορυφώθη όταν εγένοντο γνωστά τα κύρια σημεία του προγράμματος. «Το καθήκον μου είνε εκ των μάλλον δυσαρέστων», είπεν ο Σνόουντεν ανερχόμενος εις το βήμα εν μέσω των χειροκροτημάτων συντηρητικών και φιλελευθέρων. «Δεν είναι, πράγματι, ευχάριστον το να αναγγείλη τις εις τον λαόν ότι καλείται να υποστή νέας θυσίας. Και μόνον η συναίσθησις ότι αι θυσίαι αυταί είνε αναγκαίαι διά να αποτρέψουν άλλας σοβαρωτέρας θυσίας, καθιστά το καθήκον μου ανεκτόν… […] Δεν υπάρχει αμφιβολία –είπεν ο Αγγλος υπουργός Θησαυροφυλακίου– ότι επί πολύν καιρόν εξωδεύαμεν περισσότερα των δυνάμεών μας, καταναλίσκοντες το κεφάλαιόν μας».
 
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ: Κατόπιν πληροφοριών τας οποίας είχεν η Εισαγγελία των Εφετών ότι οι στο Πολιτικόν Νοσοκομείον νοσηλευόμενοι υποδικοκατάδικοι εξέρχονται ελευθέρως τας νύκτας δωροδοκούντες τους φύλακας των φυλακών και αφού διανυκτερεύσουν εις τας οικίας των επανέρχονται την επομένην, απηύθυνε έγγραφον εις την Εισαγγελίαν των Πλημμελειοδικών διά του οποίου συνιστά να ενεργηθή αιφνιδιασμός προς εξακρίβωσιν των ανωτέρω.