ΑΠΟΨΕΙΣ

Σαν σήμερα 90 χρoνια πριν… 17-9-1931

ΑΝΤΑΡΣΙΑ: Ο πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου σε Ωστεν Τσάμπερλαιν, ομιλών εις την Βουλήν των Κοινοτήτων επί του ζητήματος της διακοπής των γυμνασίων εδήλωσε: «Η στάσις των πληρωμάτων προεκλήθη εκ της περικοπής των μισθών. Το Ναυαρχείον είχεν αναλάβει να μελετήση υποδείξεις τινάς του διοικητού του στόλου, εν σχέσει προς την περικοπήν των μισθών ωρισμένων κλάδων ναυτών χρησιμοποιουμένων εις βαρείας εργασίας. Οπωσδήποτε, κατόπιν της εκδηλωθείσης στάσεως, το Ναυαρχείον διέταξε τα πολεμικά να επαναπλεύσουν εις τους λιμένας των βάσεών των. Τας ανακρίσεις θα αναλάβη να διεξαγάγη ο ναύαρχος διοικητής της μοίρας του Ατλαντικού, ειδικώτερον δε διά το ζήτημα της περικοπής των μισθών των ως άνω κατηγοριών ναυτών, η Κυβέρνησις θα λάβη μέτρα διά την βελτίωσιν της οικονομικής καταστάσεως των ναυτών τούτων.
 
ΑΙΣΧΟΣ: Εκλεισεν από χθες, προς αίσχος μας, το φοιτητικόν συσσίτιον, ελλείψει πόρων. Μία επιτροπή φοιτητών παρουσιασθείσα ενώπιον του Υπουργού της Παιδείας ικέτευσε να χορηγηθή η αναγκαία πίστωσις διά να συνεχισθή το συσσίτιον. Και ο κ. Υπουργός έδωσε μίαν αόριστον υπόσχεσιν.
 
ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ: […] το πρώτον άνευ πληρώματος αερόστατον διά την εξερεύνησιν των πολικών περιοχών […] κατασκευάζεται εις το Σοβιετικόν Ανταρκτικόν Ινστιτούτον.