ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 22-9-1931

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ: Συγκεχυμέναι πληροφορίαι […] ενεφάνιζον την εν Αγγλία κατάστασιν κρίσιμον και την Κυβέρνησιν ετοίμην να προβή εις την λήψιν ριζικών μέτρων προς αναχαίτισιν της πτώσεως της στερλίνας και εξουδετέρωσιν του χρηματιστηριακού πανικού, ο οποίος καθαρώς διεγράφετο. Τα μέτρα ταύτα ελήφθησαν πράγματι χθες κατά τρόπον ραγδαιότατον και δημιουργήσαντα πανικόν παρά τω αγγλικώ λαώ, ο οποίος δεν εφαντάζετο ότι η κρίσις είχε φθάση εις το οξύ τούτο σημείο. Τα μέτρα συνίστανται κατ’ ουσίαν εις την αναστολήν της χρυσής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος επί εξ μήνας, εις το κλείσιμον του Χρηματιστηρίου διά την χθεσινήν ημέραν [φωτ.] και εις την ύψωσιν του τόκου της προεξοφλήσεως εις 6% από 4 1/2%.
 
ΣΤΗΡΙΞΗ: Παρά των ειδικών ερμηνεύεται η πρόθεσις της Γαλλίας να παράσχη ενίσχυσιν εις την Αγγλίαν ως περιφρούρησις των γαλλικών συμφερόντων, καθ’ όσον η Τράπεζα της Γαλλίας έχει εις ρευστόν χρήμα και εις έντοκα γραμμάτια εις τα χρηματοκιβώτιά της και εις καταθέσεις εν τω εξωτερικώ 200 εκατομμύρια λίρας, εξ ων τα 100 εκατομμύρια εις Λονδίνον. Μετά την μέχρι στιγμής σημειωθείσαν υποτίμησιν της λίρας, η Γαλλία ζημιούται δύο εκατομμύρια φράγκα.