ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 24-9-1931

ΚΡΙΣΗ: Με απερίγραπτον κατάπληξιν, φθάνουσαν εις τινάς περιπτώσεις μέχρι του καταστρεπτικού πανικού, εδέχθη ο κόσμος την είδησιν της τελευταίας οξείας Χρηματιστηριακής κρίσεως της Αγγλίας και την κρισιμωτάτην εις την ιστορίαν της Αλβιόνος απόφασιν της καταργήσεως της ισοτιμίας μεταξύ χρυσού και χαρτονομίσματος. Η πτώσις της λίρας, η οποία ακριβώς προεκάλεσε την σοβαρωτάτην αυτήν απόφασιν, αποτελούσαν αναμφισβητήτως ένδειξιν βαθυτέρων ανησυχιών περί τη βρεταννική κυβερνήσει, γίνεται ούτω το θέμα πέριξ του οποίου στρέφεται κατά το παρόν η προσοχή ολοκλήρου του κόσμου.
 
ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ: Τρεις νέοι Γερμανοί κατώρθωσαν με κίνδυνον της ζωής των να συλλάβουν εις τον αέρα ηλεκτρικά ρεύματα 18 εκατομμυρίων βολτ, κατά την διάρκειαν μιας βιαίας καταιγίδος. Επί των υπωρειών του όρους Γκενερόχο εις την Ελβετίαν κατώρθωσαν να επαναλάβουν το περίφημον πείραμα του Φραγκλίνου, όστις κατώρθωσεν να συλλέξη τον ατμοσφαιρικόν ηλεκτρισμόν δι’ ενός χαρταετού, αλλ’ εις κλίμακα που ο Φραγκλίνος δεν είχε ποτέ φαντασθή.
 
ΜΟΡΝΟΣ: Κατά τηλεγράφημα εκ Ναυπάκτου σήμερον την πρωίαν ο ποταμός Μόρνος πλημμυρίσας εκάλυψε όλην την πεδιάδα της Ναυπάκτου. Τα ύδατα του ποταμού εισήλθον εις το προάστιον της Ναυπάκτου Αφροδίτη και επλημμύρισε τας οικίας.