ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 2-10-1931

90-chronia-prin-2-10-1931-561522208

ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ: […] ολόκληρος η Μαντζουρία διατελεί εν εξεγέρσει κατά του στρατηγού Τσαγκ-Τσου-Λιαγκ. Προσωρινή Κυβέρνησις εσχηματίσθη εις Κιρίν, όπου είνε το κέντρον των μαντζουριανών αυτονομιστών. Η ιαπωνική κυβέρνησις ανακοινοί ότι ουδεμίαν ευθύνην φέρει διά την έκρηξιν και επέκτασιν του επαναστατικού κινήματος, απαγορεύσασα μάλιστα κατηγορηματικώς εις τους Ιάπωνας υπηκόους να αναμιγνύωνται οπωσδήποτε εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Μαντζουρίας. Πιστεύεται εν τούτοις ότι η επανάστασις προεκλήθη τη υποκινήσει της Ιαπωνίας προς εξυπηρέτησιν των βλέψεών της διά την κατοχήν της Μαντζουρίας.
 
ΕΛΛΕΙΨΗ: Θεσσαλονίκη – Εις την αγοράν μας παρετηρήθη σήμερον σημαντική έλλειψις δραχμών. Πολλαί τράπεζαι προς τας οποίας παρουσιάσθησαν γραμμάτια με σημαντικά ποσά δεν ηδυνήθησαν να τα εξαργυρώσουν.
 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Ηυξήθη η τιμή της σταφίδος μας εις το Λονδίνον, ηυξήθη και η τιμή των οίνων μας εν Παρισίοις, αι ελληνικαί σταφυλαί είνε περιζήτητοι εις το εξωτερικόν, δηλαδή, Δόξα τω Υψίστω, τα ελληνικά προϊόντα ζητούνται παντού και ευρίσκουν καλάς τιμάς. Με ολίγην λοιπόν καλήν θέλησιν ακόμη και με κάποιαν έντασιν των προσπαθειών μας δυνάμεθα να ενισχύσωμεν την εξαγωγήν μας εις τρόπον ώστε να εισάγωμεν άφθονον ξένον χρήμα εις την χώρα μας.