ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 9–10–1931

ΛΑΒΑΛ: Παρά τοις ενταύθα οικονομικοίς κύκλοις αποδίδεται εξαιρετική σημασία εις το ταξείδιον του Γάλλου Πρωθυπουργού κ. Λαβάλ εις Ουασιγκτώνα και εις τας επί θύραις αγγλικάς εκλογάς, τα οποία αναμένεται ότι θα ασκήσουν αποφασιστικήν επίδρασιν επί της περαιτέρω εξελίξεως της εν γένει οικονομικής καταστάσεως διεθνώς. Εκ των μέχρι στιγμής γνωσθεισών λεπτομερειών περί του σκοπού του ταξειδίου και των γενικωτέρων επιδιώξεων της γαλλικής πολιτικής, πληροφορούμαι ότι ο κεντρικός άξων περί τον οποίον θα στραφούν αι συνομιλίαι του Γάλλου Πρωθυπουργού μετά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα είνε ο συντονισμός των προσπαθειών διά την επί ευρείας διεθνούς κλίμακος ανατίμησιν όλων γενικώς των τιμών των διαφόρων προϊόντων εξευρισκομένου του κατάλληλου τρόπου καθ’ ον η ανατίμησις αύτη θα πραγματοποιηθή.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Η κατάστασις εν Δωδεκανήσω επιδεινούται καθ’ εκάστην. Εκτός των διαφόρων μέτρων τα οποία λαμβάνονται αθρόα προς εξόντωσιν ή πλήρη εξιταλισμό των Δωδεκανησίων, τελευταίως λαμβάνονται μέτρα ιδιαίτερα κατά των Ελλήνων υπηκόων, Δωδεκανησίων και μη. Ολοι αυτοί διετάχθησαν να εγκαταλείψουν το έδαφος των νήσων, ευθύς ως λήξουν αι άδειαι διαμονής, τας οποίας έχουν ως ξένοι υπήκοοι, διότι επ ουδενί λόγω θα ανανεωθούν πλέον.