ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 5-11-1931

ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ: Παρά τας διαψεύσεις εξ ιαπωνικής πηγής πληροφορίαι εκ Σαγκάης βεβαιούν ότι τμήματα ιαπωνικού στρατού προήλασαν προς βορράν. Ολοι οι βορείως του Σου-Πιγκ-Κάι σιδηροδρομικοί σταθμοί κατελήφθησαν. Ιαπωνική φάλαγξ εκ τριών χιλιάδων ανδρών εισήλθεν εις Τσι-Σι-Καρ σπουδαιότατον στρατηγικόν σημείον. Οι Ιάπωνες κατέσχον τα χρήματα του δημοσίου ταμείου της πόλεως. Κατά μη επιβεβαιουμένας πληροφορίας, προ της εισόδου των εις Τσι-Σι-Καρ τα ιαπωνικά στρατεύματα συνήψαν κρατεράν μάχην μετά του στρατού του στρατηγού Λιγκ-Κουι-Τσαγκ τον οποίον και κατετρόπωσαν. Τα κινεζικά εξ άλλου στρατεύματα υπό τον στρατηγόν Βαν-Φου-Λιν κατόπιν βομβαρδισμού ενεργηθέντος διά 38 πεδινών πυροβόλων, κατέστρεψαν την γέφυραν επί του ποταμού Πο-Νη όπως παρεμποδίσουν την προέλασιν των Ιαπώνων.

ΑΠΕΛΑΣΗ: Ο «Ημερήσιος Τηλέγραφος» πληροφορείται ότι οι επίσκοποι Κιτίου και Κυρηνείας μεθ’ ενός ιερέως και τριών πολιτών, χαρακτηρισθέντες ως ταραξίαι επεβιβάσθησαν ατμοπλοίου, το οποίον απέπλευσε προς δυσμάς. Η εφημερίς πληροφορείται ότι οι ως άνω εξ ταραξίαι απηλάθησαν ισοβίως εκ της νήσου. Εξ άλλου κατά τους «Τάιμς» οι συλληφθέντες εν όλω ανέρχονται εις 400. Ο τόπος της εγκαταστάσεως αυτών δεν ωρίσθη εισέτι.