90 χρόνια πριν στην «Κ» 14 –11–1931

90 χρόνια πριν στην «Κ» 14 –11–1931

1' 13" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΘΕΑΤΡΟ: Η επαναστατική Ισπανική Δημοκρατία καταγίνεται τώρα εις την σύνταξιν κατηγορητηρίου εναντίον του βασιλέως Αλφόνσου [φωτ. αριστερά] ως προδότου της πατρίδος! Θα επακολουθήση κατά συνέπειαν η σκηνοθεσία μιας δίκης μεθ’ ο θα επιβληθή εις τον απόντα μονάρχην η ποινή των ισοβίων δεσμών. Εχουν λοιπόν τόσην όρεξιν δι’ αστειότητας οι Ισπανοί;

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ: Βερολίνον – Κατά την σημερινήν ανακοίνωσιν του υπουργού των Εσωτερικών κ. Γκρένερ καθωρίσθη η στάσις της Γερμανίας εις την Διάσκεψιν του Αφοπλισμού. Ούτω η Γερμανία θα ζητήση να εφαρμοσθή ο αφοπλισμός δι’ όλα τα κράτη και συγκεκριμένως θα ζητήση την κατάργησιν της στρατιωτικής θητείας, την απαγόρευσιν της κατασκευής τανκς, βαρέος πυροβολικού, στρατιωτικών αεροπλάνων, πολεμικών άνω των δέκα χιλιάδων τόνων, υποβρυχίων και αντιαεροπορικού πυροβολικού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Χθες συνήλθον εις την Τράπεζαν της Ελλάδος οι κ.κ. υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά των αρμοδίων υπαλλήλων και ησχολήθησαν επί μακρόν διά ζητήματα αφορώντα την προστασίαν του εθνικού νομίσματος. Ειδικώτερον ενέκριναν τας τροποποιήσεις αίτινες θα υποβληθώσιν εις τους σχετικούς αναγκαστικούς νόμους κατά την υπό των Βουλών κύρωσιν αυτών. Ελήφθησαν αποφάσεις σχετικώς προς την εποπτείαν της ελευθέρας αγοράς ήτις καταγγέλλεται ως επιδιώκουσα λαθραίας αγοραπωλησίας συναλλάγματος και αξιών. Απεφασίσθη επίσης η αυστηρά τήρησις των διατάξεων των νόμων σχετικώς προς την παροχήν συναλλάγματος διά τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Εξηκριβώθη ότι πολλοί εισαγωγείς κάμνουν παραγγελίας άνευ προειδοποιήσεως της Τραπέζης της Ελλάδος, από την οποίαν αξιούσιν εκ των υστέρων συνάλλαγμα, ενώ γνωρίζουσιν ότι δεν υποχρεούται εις την παροχήν αυτού, εάν κρίνη ότι το εισαγόμενον εμπόρευμα πλεονάζει εν τω τόπω ή δεν είνε απολύτως αναγκαίον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή