90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 19-11-1931

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΓΑ ΧΑΝ: Μία από τας κυριωτέρας αιτίας της αποτυχίας της παρούσης συνδιασκέψεως [σ.σ. στο Λονδίνο], αν μη η κυριωτέρα, είναι το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητος των Ινδιών. Διότι ο βρεττανικός λέων δεν έχει απέναντί του μόνο τους Ινδούς. Πλησίον του Γκάντι, αρχηγού του ινδικού πληθυσμού των Ινδιών, υπάρχει και μια άλλη προσωπικότης, η οποία δεν διαδραματίζει καθόλου μικρότερον ρόλον επειδή η φήμη της ανά τον κόσμον δεν έχει εξαπλωθή τόσον όσον του Μαχάτμα. Πρόκειται περί του Αγά Χαν, αρχηγού και εκπροσώπου του μουσουλμανικού στοιχείου.

ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΗΧΗΣΙΣ: Αι χθεσιναί πληροφορίαι μας περί δισταγμών του κ. Βενιζέλου να πραγματοποιήση την απόφασιν ότι θα διέλυεν αμέσως την Βουλήν και θα προεκήρυσσε τας εκλογάς διά την 27ην Δεκεμβρίου επεβεβαιώθησαν εκ των πραγμάτων. Οι δισταγμοί του κ. Βενιζέλου ωφείλοντο εις το ότι ιδίως μεταξύ του λαού της Π. Ελλάδος η υπό τας σημερινάς κρισίμους οικονομικάς συνθήκας περιπλοκή της χώρας εις τον εκλογικόν σάλον είχε δυσμενεστάτην απήχησιν. […] Αι εκλογαί θα ενηργούντο υπό ατμόσφαιραν δυσμενή διά την Κυβέρνησιν, η οποία τας προεκάλεσεν αντί να συνεχίση την προσπάθειαν προς αντιμετώπισιν της οξυνθείσης κρίσεως.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή