ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 20-11-1931

ΗΤΤΑ: Παρίσιοι, 19 Νοεμβρίου – Η Κυβέρνησις ηττήθη κατά την ψηφοφορίαν τής επί των εξωτερικών κοινοβουλευτικής επιτροπής, ήτις απεδέχθη διά ψήφων 16 κατά 14 πρότασιν του σοσιαλιστού βουλευτού Γκρούμπαχ, δι’ ης ούτος εκφράζει την θλίψιν του διά τας ανεπαρκείς, ως είπεν, εξηγήσεις, ας παρέσχεν ο κ. Λαβάλ κατά την κοινήν συνεδρίασιν των επί των εξωτερικών επιτροπών Βουλής και Γερουσίας διά τας συνομιλίας του εις Ουασιγκτώνα. Δευτέρα πρότασις, δι’ ης εζητείτο παρά του κ. Λαβάλ να παράσχη συμπληρωματικάς εξηγήσεις, εγένετο δεκτή διά ψήφων 17 κατά 9.

ΓΟΡΙΛΛΕΣ: Σχεδόν προ ενός έτους, ο Δρ Χάρολντ Μπίγκαμ και η σύζυγός του εξεστράτευσαν εις τα άγρια δάση της Αφρικής, διά να μελετήσουν τας συνηθείας του γορίλλα. Επέστρεψαν προ ολίγου και κατήρτισαν μιαν έκθεσιν με πολλάς και ενδιαφερούσας λεπτομερείας. […] Αφ’ ης ο Πωλ ντυ Σαγιού εισέδυσε εις τα δάση της Αφρικής και αφηγήθη τας ιστορίας της συναντήσεώς της με τους γορίλλας, οι πίθηκοι ούτοι κατέστησαν λεία των κυνηγών του κόσμου. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται εις 1.000 ο αριθμός των γοριλλών οι οποίοι υπάρχουν εις την περιφέρειαν.