ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 25-11-1931

ΤΑΙΝΙΕΣ: ∆ιεψεύσθη –ευτυχώς– η αναγραφείσα πληροφορία ότι οι περιορισμοί της εξαγωγής συναλλάγματος πρόκειται να φθάσουν εις τοιούτον σημείον ώστε συζητείται και η απαγόρευσις εισαγωγής κινηματογραφικών ταινιών. Εις όλον τον πολιτισμένον κόσμον ο κινηματογράφος θεωρείται ως το πρώτιστον μέσον αναπτύξεως και καλαισθητικής μορφώσεως του λαού. Και αν ακόμη είχομεν εγχωρίαν παραγωγήν αξίαν λόγου εις τον τόπον μας και πάλιν δε θα ήτο δυνατόν να συζητηθή τοιούτον μέτρον. Αλλ’ η κινηματογραφική μας παραγωγή είνε ακόμη εις τα σπάργανα και αι μέχρις ώρας εμφανισθείσαι ταινία ήσαν υποτυπώδεις. Ευτύχημα λοιπόν είνε ότι η σκέψις δεν πραγματοποιείται.

ΕΥΘΥΝΕΣ: Υπάρχει μια άποψις η οποία επιρρίπτει επί της γυναικός τας ευθύνας της υπερπαραγωγής και της εξ αυτής απορρεούσης ανεργίας. Και οι υποστηρίζοντες την άποψην αυτήν επικαλούνται ως δικαιολογίαν το συμφέρον της οικογενείας. […] Σήμερον υπάρχουν γυναίκες εις επαγγέλματα και τέχνας όπου δεν τους συνήντα κανείς άλλοτε. Η αναλογία των είνε 30% και κατά συνέπειαν η παραγωγή ηυξήθη κατά 30%. Το τοιούτον αποτελεί μίαν των κυριωτέρων αιτιών όχι μόνον της σημερινής κρίσεως, αλλά και του πληθωρισμού εις όλα τα επαγγέλματα.