ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 27–11–1931

ΕΡΝΕΣΤ ΡΟΛΛΙΓΚΣ: Εις την Αγγλίαν εορτάζεται με τιμάς πρωτοφανείς και ασφαλώς εκπληκτικάς και διά τον ίδιον «ο άνθρωπος που ετελείωσε τον πόλεμον». Ο περίεργος αυτός τύπος είνε ήδη αστυνομικός εις το Νηθ, κομητείαν του Γκλάμοργκαν. Ενώ ήτο εις το μέτωπον διηύθυνεν ένα τανκ και κατά το διάστημα μιας εφόδου κατώρθωσε να αποκτήση τα σχέδια της στρατιάς του Χίντεμπουργκ. Ο αστυνομικός, Ρόλλιγκς ονόματι, ηγνόει φαίνεται μέχρι της ώρας την σημασίαν των εγγράφων αυτών. Μόλις εγνώσθη η είδησις, η Λαίδη Χούστον τού έκαμε δώρον 5.000 λίρας. Ο Ρόλλιγκς μιαν πρωΐαν εξύπνησε προ εξάλλου πλήθους το οποίον τον έφερεν εν θριάμβω διά των οδών του Νηθ, ως «ο άνθρωπος που ετελείωσε τον πόλεμον».

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Πριν ακόμη το Κράτος και οι Δήμοι δημιουργήσουν άσυλα διά τους μικρούς αστέγους και απόρους, οι οποίοι ορφανοί και έρημοι καταφεύγουν τον χειμώνα εις τα καφφενεία και τας γωνίας των σιδηροδρομικών σταθμών διά να εύρουν στέγην, ο «Παρνασσός» έρχεται πρώτος να ιδρύση παρά την σχολήν των απόρων και ένα ακόμη άσυλον διά τους μικρούς και ακόμη και υπνωτήριον και νοσοκομείον.