ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 8-12-1931

ΑΚΡΑ: Αλλά δεν απειλούν την Γερμανίαν μόνον οικονομικής φύσεως δυσχέρειαι. Η πολιτική κίνησις, η οποία συνδέεται με το πρόβλημα τούτο, ως και με το πρόβλημα της αεργίας, εκδηλούται υπό μορφάς ολονέν οξυτέρας, και αι πρόοδοι του Χιτλερισμού, καθιστάμεναι από ημέρας εις ημέραν μεγαλείτεραι, αποβαίνουν επί ζημία όλων των αστικών κομμάτων. Προ των κομμουνιστικών αφ’ ετέρου διαθέσεων, ο κυβερνών σοσιαλισμός μετά μεγάλης δυσκολίας κρατεί τας τάσεις του. Τα πάντα φαίνονται ενθαρρύνοντα την δράσιν των δύο αντιθέτων παρατάξεων των άκρων – της δικτατορίας και της δημαγωγίας. Αμεσώτερος όμως καθίσταται αναμφιβόλως ο κίνδυνος των σοσιαλεθνικιστών [φωτ.], διότι ούτοι, χάρις εις τα ελκυστικά συνθήματά των κατορθώνουν να συγκεντρώνουν εις τας τάξεις των τα πλέον ανομοιογενή στοιχεία, μεγαλοβιομηχάνους και αντισημίτας ή απροσανατόλιστα θύματα της δυστυχίας και της αεργίας.

ΝΕΟΙ ΑΓΙΟΙ: Το Βατικανόν εδημοσίευσε πίνακα περιλαμβάνοντα 551 ονόματα διακριθέντων επί χριστιανικαίς αρεταίς. Μεταξύ αυτών είναι τα ονόματα των Παπών Βενεδίκτου 13ου, Πίου 9ου και Πίου 19ου, της Βασιλίσσης Κονιγούνδης της Πολωνίας, της Μαρίας-Ματθίλδης της Σικελίας και της Μαρίας-Χριστίνης της Νεαπόλεως. Εξ αυτών το Κονσιστόριον θ’ αναδείξει αγίους της Καθολικής Εκκλησίας.