ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 15-12-1931

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ: Μια κινηματογραφική Εταιρεία εις την Αμερικήν απεφάσισε να «γυρίση» μερικάς σκηνάς με θέματα ειλημμένα εκ της Καινής Διαθήκης, διά δημοσιεύσεώς της δε εζήτησε ερασιτέχνας ή επαγγελματίας ηθοποιούς οι οποίοι θα υπεδύοντο τους διαφόρους ρόλους. Είνε χαρακτηριστικοί οι αριθμοί οι οποίοι εσημειώθησαν όσον αφορά τις προτιμήσεις των Αμερικανών ερασιτεχνών διά την υπόκρισιν των διαφόρων «ρόλων». 1.653 προσεφέρθησαν να υποδυθούν τον Χριστόν, 310 τον Ιωσήφ, 862 τον Αγιον Πέτρον και 5 μόνον τον Ιούδαν! Εξ άλλου, εκ των κυριών και δεσποινίδων 675 προσεφέρθησαν διά την Παρθένον Μαρίαν και 7.867 διά την μετανοούσαν Μαγδαληνήν. Ο τελευταίος αριθμός είναι ο ευγλωττότερος, προκειμένου μάλιστα διά τας «μοντέρνας» Αμερικανίδας.

ΤΡΙΓΜΟΙ: Αι αξιώσεις της συντηρητικής πλειοψηφίας εις την αγγλικήν βουλήν και εις την κυβέρνησιν δημιουργούν από τινος μίαν κατάστασιν, η οποία καθίσταται ολοέν δυσχερεστέρα διά την κυβέρνησιν της εθνικής ενώσεως. Παρ’ όλην την μυστικότητα η οποία τηρείται γύρω από τας εργασίας της βρετανικής κυβερνήσεως, εγνώσθη από ημερών ότι ο λόρδος Σνόουδεν ηπείλησεν ότι θα υποβάλη την παραίτησίν του. Ο τέως υπουργός του θησαυροφυλακίου είνε λόρδος της ιδιαιτέρας σφραγίδος εις την παρούσαν κυβέρνησιν.